Pravilnik o zaštiti od požara

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 47. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, Klasa: 612-04/19-01/19, URbroj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019., dana 22. listopada 2019., Ravnateljice Gradske knjižnice Biograd na Moru, donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim pojedinim odredbama djelatnici Gradske knjižnice Biograd na Moru (u daljnjem tekstu Knjižnica) uređuju pitanja od značaja za provođenje i organizaciju zaštite od požara unutar prostora Knjižnice. 

Pod prostorom Knjižnice podrazumijeva se dio ili cijela građevina kojoj je vlasnik Knjižnica ili je njezin korisnik i po Zakonu o obaveznim odnosima od vlasnika ugovorom preuzeo njeno djelomično ili potpuno održavanje i korištenje. 

Prostor Knjižnice predstavlja zasebni požarni odjeljak (sektor) u građevini.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se: 

– mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,

obveze djelatnika zaduženih za održavanje u ispravnome stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,

– način upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad s opasnostima od požara na tom radnom mjestu,

– obveze Ravnatelja i drugih djelatnika Knjižnice za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,

dužnosti djelatnika Knjižnice u slučaju nastanka požara,

– druge odredbe.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom uređuje se i način provođenja programa osposobljavanja djelatnika ustanove za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 4.

Zaštitu od požara Knjižnica provodi u svim prostorima i okolišu sukladno sa zakonom, podzakonskim aktima i odredbama ovog Pravilnika.

II. ZAŠTITA OD POŽARA

Članak 5.

Zaštita od nastanka požara u prostorima Knjižnice obuhvaća ustrojstvene i druge mjere i radnje koje za zadaću imaju:

 • otklanjanje uzroka požara,
 • smanjenje opasnosti od nastajanja požara, eksplozija i sl.,
 • otkrivanje i gašenje požara te poduzimanja potrebnih mjera radi sprečavanja širenja istoga,
 • spašavanje ljudi i imovine Knjižnice,
 • pružanje pomoći i saniranje štete nastale požarom.

Članak 6.

Knjižnica je obvezna:

 • u ispravnome stanju održavati uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije,
 • držati opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara na mjestima koja su vidljiva i označena, te najpogodnija za brzo djelovanje u slučaju nastanka požara,
 • upoznati sve radnike s opasnostima nastanka požara, o provedenim mjerama zaštite od požara i načinom uporabe uređaja, oprema i sredstava za gašenje požara,
 • predvidjeti mjere kojima je svrha otklanjanje uzroka požara i kontrolirati njihovu provedbu,
 • predvidjeti moguće opasnosti koje mogu izazvati požar i ukloniti ih,
 • odrediti i obilježiti prolaze za brzu evakuaciju ljudi i imovine u slučaju nastanka požara. 

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 7.

Radi otklanjanja uzroka zbog kojih može nastati požar, otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine, omogućavanja gašenja požara, u Knjižnici se utvrđuju i ostvaruju sljedeće mjere zaštite od požara:

 • zapaljiva osnovna i druga sredstva, tvari sklone samozapaljivanju, otrovne ili nagrizajuće tvari ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, zapaljive tekućine i sl., moraju se držati ili skladištiti u propisano izvedenom i zaštićenom prostoru, spremnicima, ormarima, policama i sl.,
 • u svim se prostorijama zabranjuje korištenje uređaja i aparata koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (grijalice i sl.),
 • postrojenja, uređaji, električne, plinske, ventilacijske, toplinske, gromobranske i druge instalacije u prostorima ustanove moraju biti izvedene prema tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu ustanova mora posjedovati dokumentaciju, te moraju biti u ispravnom stanju,
 • prilikom projektiranja i izvođenja radova, adaptacije i rekonstrukcije u postojećim prostorima, projektiranja i izgradnji novih prostora, ugradnje sredstava, uređaja i opreme, ustanova je dužna postupiti sukladno odredbama zakona i propisima donesenim na temelju zakona,
 • za izvedene stabilne instalacije namijenjene za gašenje ili dojavu požara te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozija, ustanova je dužna pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja i zapisnik o obavljenom pregledu od ovlaštene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji za tehnički pregled,
 • odmah treba prestati s uporabom građevine, postrojenja, uređaja, instalacija i dr. ako se njihovim preuređenjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar,
 • prostori ustanove moraju biti opskrbljeni uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara (hidrantski vodovi, stabilni ili pokretni uređaji za gašenje požara i druga oprema),
 • u svim prostorima zabranjuje se držanje predmeta koji mogu prouzročiti nastajanje požara ili eksplozije
 • vatrogasni pristupi (prilazni putovi, ulazi, izlazi, prolazi u svim prostorima ustanove) moraju biti slobodni za brz i siguran izlazak iz ugroženog prostora te za operativni vatrogasni rad,
 • prostor oko hidranata (podzemnih i zidanih) mora biti slobodan,
 • kvar na sustavu za dobavu vode i hidrantskoj instalaciji obvezatno odmah otklanja stručni radnik,
 • obvezno je vidljivo označiti mjesto na kojem se nalazi glavni zasun za otvaranje – zatvaranje vode.

Članak 8.

U svim prostorima Knjižnice zabranjuje se:

– korištenje improviziranih električnih osigurača i instalacija mogućih uzročnika   požara,

– držanje zapaljivih i opasnih tvari na zabranjenim mjestima u Knjižnici,

– pušenje u prostorima Knjižnice,

– uporaba zapaljivih i opasnih tvari za čišćenje u blizini otvorene vatre, 

– obavljanje određenog posla u prostoru ustanove (lakiranje, pretakanje zapaljivih

tekućina i sl.) bez prethodne provjere ispravnosti od strane ovlaštene pravne osobe.

IV. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

Članak 9.

Radi provedbe mjera zaštite od požara, u ustanovi se ustrojava unutarnji nadzor.

Unutarnji nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara obavlja radnik zadužen i

odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara na način i u rokovima propisanim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Članak 10.

Nadzor nad ispravnošću električnih, gromobranskih i plinskih instalacija na zahtjev

ustanove obavlja ovlašteno poduzeće ili druga pravna osoba sukladno zakonu i propisima

donesenim na temelju zakona.

O ispravnosti instalacija iz stavka 1. ovog članka ustanova mora posjedovati

dokumentaciju ovlaštenog poduzeća ili druge pravne osobe.

Ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje ili dojavu požara vrši se najmanje jedanput

godišnje. O ispitivanju ispravnosti ustanova vodi evidenciju u koju se unosi godina izvršenog ispitivanja, šifra stručne osobe koja je izvršila ispitivanje te rezultat ispitivanja.

Članak 11.

Radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite ima sljedeća ovlaštenja i

dužnosti:

 • upoznati svakog radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i u ustanovi te mjerama zaštite na radnom mjestu i u ustanovi,
 • ustrojiti obuku radnika te organizirati njihovu obuku u rukovanju opremom, uređajima i sredstvima za gašenje požara,
 • kontrolirati ispravnost svih instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara, uređaja, opreme i sredstava namijenjenih zaštiti od požara,
 • provjeravati uporabljivost opreme i sredstava za gašenje požara, te o uočenim nepravilnostima izvijestiti ravnatelja,
 • – voditi brigu o tome da se odmah ili u najkraćem roku otklone uočene nepravilnosti i dovedu u ispravno stanje neispravni sustavi za dojavu i gašenje požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona,
 • vodi brigu o održavanju vatrogasnih aparata, izboru novih vatrogasnih aparata te njihovom svrhovitom rasporedu,
 • u slučaju nastanaka požara dužan je odmah izvijestiti nadležnu policijsku upravu, ravnatelja, odnosno najbližu vatrogasnu postrojbu, centar za obavješćivanje i uzbunjivanje ili drugo nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave,
 • u slučaju nastanka većeg požara nalaže spašavanje radnika, polaznika, drugih građana i imovine te rukovodi gašenjem požara do dolaska ravnatelja, odnosno vatrogasne postrojbe,
 • u slučaju neposredne opasnosti od nastajanja i širenja požara poduzima mjere za otklanjanje tih opasnosti.

Članak 12.

Ravnatelj ustanove posebnom odlukom određuje radnika odgovornog za provođenje

mjera zaštite od požara.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RAVNATELJA I RADNIKA

Članak 13.

Za ostvarivanje i unapređivanje mjera zaštite od požara u okviru dužnosti i zadaća

utvrđenih zakonom i ovim Pravilnikom, odgovorni su:

– Ravnatelj ustanove, te

– radnici, svaki u okviru poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

Članak 14.

Ravnatelj u okviru svoje nadležnosti ima ove dužnosti:

 • donosi Pravilnik o zaštiti od požara i prati njegovo ostvarivanje,
 • odlučuje o sredstvima za provođenje mjera zaštite od požara,
 • prati stanje provođenja mjera zaštite od požara i donosi odluke o unapređivanju mjera zaštite od požara,
 • razmatra izvješće (zapisnik, rješenje) tijela nadzora (inspektora za zaštitu od požara policijskih uprava i Ministarstva u sjedištu, policijskih uprava i drugih nadležnih tijela, poduzeća i radnji) o provođenju mjera zaštite od požara i pomaže, u okviru svojih ovlasti, u otklanjanju utvrđenih nepravilnosti u naloženom roku,
 • ustrojava i provodi mjere zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona,
 • preko radnika odgovornog za primjenu mjera zaštite od požara ostvaruje nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara,
 • donosi odluku o izricanju opomena i drugih kazni zbog povrede radne obveze protiv radnika koji ne provodi propisane mjere zaštite ili se ne pridržava propisanih odnosno naređenih mjera zaštite od požara,
 • vrši i druge poslove u svezi zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 15.

Radnici ustanove imaju sljedeće dužnosti i zadaće glede zaštite od požara:

 • upoznati se s opasnostima od požara na radnom mjestu i u ustanovi, odnosno s mjerama zaštite od požara na radnom mjestu i u ustanovi,
 • upoznati se s opremom i sredstvima za gašenje požara,
 • upoznati se s odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
 • prisustvovati usmenom i praktičnom upoznavanju (obuci) koje se organizira za radnike ustanove radi upoznavanja s opasnostima od požara, mjerama zaštite te uporabom vatrogasne opreme, uređaja i sredstava za gašenje požara,
 • tijekom rada, a naročito nakon završetka radnog vremena otkloniti sve moguće uzročnike požara (ugasiti vatru, isključiti strojeve i sl.),
 • održavati i u ispravnom stanju rabiti sigurnosne uređaje i osobna zaštitna sredstva,
 • voditi računa o zabrani pušenja u prostorijama ustanove, ne bacati opuške cigareta ili šibice u košaru za papir, drvene ili kartonske kutije,
 • o kvarovima i drugim nedostacima odmah izvijestiti radnika zaduženog i odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara,
 • predlagati ravnatelju poduzimanje određenih mjera i radnji namijenjenih otklanjanju mogućih uzroka nastajanja požara.

VI. DUŽNOSTI DJELATNIKA U SLUČAJU POŽARA

Članak 16.

Osoba koja prva uoči požar dužna ga je odmah prema svome znanju i mogućnostima, te uz korištenje odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Osoba koja uoči požar dužna je o tome obavijestiti Ravnatelja i ovlaštenog djelatnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu postrojbu i ostale osobe koje se nalaze u objektu obuhvaćenom požarom.

Članak 17.

Po dolasku vatrogasaca djelatnici Knjižnice dužni su poduzeti sve potrebne mjere za gašenje požara i pri tome se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 18.

Nakon završenog gašenja požara Knjižnica će u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigurati dežurstvo.

Članak 19.

Upotrebljena oprema i sredstva u gašenju požara obvezno će se odmah nakon gašenja dovesti u ispravno stanje.

Članak 20.

Ravnatelj Knjižnice dužan je osigurati nesmetano provođenje istrage u vezi s nastajanjem požara.

VII. UREĐAJI I OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 21.

U svim prostorima ustanove postavlja se vatrogasna oprema, uređaji i sredstva za

gašenje požara.

Vatrogasnu opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara iz stavka 1. ovog članka čine:

vatrogasni aparati u cijelom prostoru ustanove te sustavi za dojavu i gašenje požara, ukoliko posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.

Članak 22.

U prostorima ustanove moraju se postaviti vatrogasni aparati i u slučaju kad prostori

imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Članak 23.

Hidrantska mreža mora biti projektirana i tako izvedena da prilikom gašenja požara

mlaz može doprijeti do svakog prostora ustanove.

Mreža iz stavka 1. ovog članka mora osigurati odgovarajući pritisak i protok vode

dovoljan za djelotvorno gašenje požara. Suha hidrantska mreža mora imati odgovarajuću

nepropusnost i prohodnost cjevovoda koja će osigurati brzo i djelotvorno gašenje.

Članak 24.

Pregled i ispitivanje ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja se na

sljedeći način:

 • svakodnevno se vrši vizualni pregled ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže,
 • najmanje jednom u godinu dana obavlja se periodični pregled vatrogasnih aparata i hidrantske mreže,
 • kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže mora se obaviti najmanje svake pete godine. 

Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja ovlašteno poduzeće ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba. Ovlašteno poduzeće ili radnja obvezna je o izvršenom periodičnom pregledu voditi evidenciju, a o kontrolnom ispitivanju načiniti izvješće te ih dostaviti u roku od 8 dana od dana izvršenog periodičnog pregleda, odnosno kontrolnog ispitivanja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po istom postupku kao i donošenje ovog Pravilnika.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Članak 27.

Prethodnu suglasnost na ovaj Pravilnik dao je Gradonačelnik Biograda na Moru.

Klasa: 612-04/19-01/28

Ur. broj: 2198/16-09-19-1

Biograd na Moru, 22. listopada 2019.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.