Pravilnik o zaštiti na radu

Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 47. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, Klasa: 612-04/19-01/19, Urbroj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019, dana 29. listopada 2019., Ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se provođenje zaštite na radu i zaštita radnog okoliša u prostorima

Gradske knjižnice Biograd na Moru (u daljnjem tekstu: Knjižnica).

Članak 2.

Knjižnica provodi zaštitu na radu radi osiguravanja nesmetanog rada zaposlenika, volontera te sigurnog boravka korisnika i ostalih osoba u prostorima Knjižnice.

Provođenje zaštite na radu sastavni je dio radnih obveza djelatnika Knjižnice.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na osobe koje u prostorima i objektima Knjižnice obavljaju poslove prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu, ugovoru o volontiranju i ugovoru o stručnom osposobljavanju. Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na radnike drugih poslodavaca za vrijeme obavljanja poslova u prostorima Knjižnice.

II. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Članak 4.

Preventiva zaštite na radu obuhvaća planirane ili poduzete mjere u svim radnim procesima u

prostorima Knjižnice s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu.

Zaštita na radu u prostorima Knjižnice provodi se prema osnovnim, posebnim i priznatim

pravilima zaštite na radu, u skladu sa zakonom i provedbenim propisima.

Članak 5.

Djelatnici Knjižnice obvezni su primjenjivati pravila zaštite na radu tako da se poslovi u

Knjižnici obavljaju na siguran način, spriječi ozljeda na radu, profesionalna te druga bolest ili

smrt, a korisnicima usluga siguran boravak u Knjižnici.

Članak 6.

Djelatnici Knjižnice obvezni su primjenjivati pravila zaštite na radu tako da se poslovi u

Knjižnici obavljaju na siguran način, spriječi ozljeda na radu, profesionalna te druga bolest ili

smrt, a korisnicima usluga siguran boravak u Knjižnici.

Članak 7.

Knjižnica je dužna osigurati osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način, dati mu

obavijesti i upute u svezi s njegovim mjestom rada i poslovima:

– prije početka rada

– kod promjene u procesu rada

– kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene

– kod uvođenja nove tehnologije

– kod upućivanja zaposlenika na novi posao.

Članak 8.

Zaposlenici su dužni:

– čuvati sredstva rada.

– urediti radno mjesto prije i poslije rada.

– pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu.

– osigurati zaštitu od opasnih i štetnih utjecaja na njihovu zdravstvenu i radnu sposobnost i to zahtijevati od Knjižnice.

Članak 9.

Zaposlenik je dužan osposobiti se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi

Knjižnica.

Zaposlenik je dužan pristupiti liječničkom pregledu uvijek kada ga uputi Knjižnica.

Zaposlenik je dužan obavijestiti Knjižnicu o zdravstvenim tegobama koje ga ometaju u

obavljanju rada i o potrebi da se javi liječniku zbog bolesti ili okolnosti koja ga onemogućava

ili ometa u izvršavanju obveza.

Članak 10.

Zaposlenici imaju pravo tražiti od ovlaštenih osoba stvaranje uvjeta za obavljanje poslova na

siguran način te odbiti obavljanje poslova ako bi im zbog toga prijetila opasnost za život i

zdravlje odnosno sigurnost.

Članak 11.

Zaposleniku se jamči da u slučaju ozbiljne neposredne i neizbježne opasnosti može napustiti

svoje radno mjesto i opasno područje bez dovođenja u nepovoljniji položaj zbog svog

postupka.

Zaposlenik može odbiti rad ako mu neposredno prijeti opasnost za život i zdravlje zbog

propuštanja primjene propisanih pravila zaštite na radu.

Članak 12.

Pregled strojeva i uređaja obavlja se u rokovima određenim propisima i standardima.

Članak 13.

U svim prostorima Knjižnice zabranjeno je pušenje.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po istome postupku kao i donošenje ovog Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Članak 16.

Prethodnu suglasnost na ovaj Pravilnik dao je Gradonačelnik Biograda na Moru.

Klasa: 612-04/19-01/30

Ur. broj: 2198/16-09-19-1

Biograd na Moru, 29. listopada 2019.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.