Pravilnik o plaćama i ostalim nematerijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru

Na temelju članka 47. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA: 612-04/19-01/19, UR.BROJ:2 198/16-02-19-3 od 26. lipnja 2019. godine Ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 5. studenoga 2019. godine, donosi:

PRAVILNIK O PLAĆAMA I OSTALIM MATERIJALNIM PRAVIMA STRUČNOG KNJIŽNIČNOG OSOBLJA GRADSKE KNJIŽNICE BIOGRAD NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način raspolaganja i korištenja sredstava za plaće i ostalih materijalnih prava knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru (u nastavku: Knjižnica), kojima su sredstva za plaće osigurana u proračunu Grada Biograda na Moru kao osnivača.

Članak 2.

Plaća stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru (u nastavku: stručno knjižnično osoblje) utvrđuje se prema nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova.

Članak 3.

Plaću stručnog knjižničnog osoblja čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem su raspoređeni i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 4.

Osnovna plaća stručnog knjižničnog osoblja, bez stalnog dodatka, uvećat će se:

– za rad noću 40%,

– za prekovremeni rad 50%,

– za rad subotom 25%,

– za rad nedjeljom 35%,

– za rad na blagdane i neradne dane 150%. 

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.

Članak 5.

Stručnom knjižničnom osoblju pripada naknada troškova u vezi s obavljanjem poslova u Knjižnici, kao i druge naknade i materijalna prava utvrđena Zakonom o radu i ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Stručno knjižnično osoblje ima pravo na naknadu plaće koju bi ostvarili u redovitom radnom vremenu, ako ne rade zbog:

– korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, državnih blagdana i praznika utvrđenih Zakonom, te

– drugih slučajeva utvrđenih Zakonom ili općim aktom.

Članak 7.

Plaća se isplaćuje unazad jedan put mjesečno za protekli mjesec najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu. Na zahtjev stručnog knjižničnog osoblja, Knjižnica je dužna izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje i sl.). 

Članak 8.

Osnovica koja služi za obračun plaće stručnog knjižničnog osoblja utvrđena je odlukom Osnivača i sukladna je osnovici utvrđenoj odlukom Gradonačelnika Grada Biograda na Moru. 

Osnovna plaća stručnog knjižničnog osoblja uvećava se za navršenu godinu staža za 0,5%.

Pravo na povećanje osnovne plaće iz stavka 1. ovog članka pripada stručnom knjižničnom osoblju za ukupan staž od prvog dana idućeg mjeseca nakon navršene godine radnog staža.

Članak 9.

Koeficijent za utvrđivanje osnovne plaće stručnog knjižničnog osoblja, utvrđuje se u vrijednostima, i to:

Ravnatelj
3,60
Diplomirani knjižničar
3,20
Knjižničar
2,90
Pomoćni knjižničar
2,30

Članak 10.

Ako je stručno knjižnično osoblje, odsutno s rada zbog privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti (u nastavku: bolovanja) do 42 dana, pripada im naknada plaće najmanje u visini 95% od njihove osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije negoli su započeli s bolovanjem. 

Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada stručnom knjižničnom osoblju kad su na bolovanju zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Članak 11.

Za vrijeme trajanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na 85% osnovne plaće prema složenosti poslova radnog mjesta utvrđenog Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru.

Članak 12.

Za natprosječne rezultate u radu stručno knjižnično osoblje, mogu jedanput godišnje ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri osnovne plaće stručnog knjižničnog osoblja, i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak na plaću.

Članak 13.

Stručno knjižnično osoblje ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora koji ne može biti manji od jedne najniže osnovne plaće određene ovim Pravilnikom.

Najniža osnovna plaća u smislu prethodnog stavka smatra se umnožak osnovice i najnižeg koeficijenta.

Regres iz stavka 1. ovog članka isplatit će se u cijelosti, jednokratno, najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora.

Odluku o isplati regresa iz stavka 1. ovog članka donosi Ravnatelj Knjižnice.

Članak 14.

Stručnom knjižničnom osoblju koji ispune uvjete za odlazak u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu od tri neto prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca prije umirovljenja. 

Članak 15.

Stručno knjižnično osoblje ili njihove obitelji imaju pravo na pomoć u slučaju:

– smrti stručnog knjižničnog osoblja ako izgube život u obavljanju poslova radnog mjesta za koji imaju zaključen Ugovor o radu u visini tri prosječne neto mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca, i troškove pogreba,

– smrti supružnika, djeteta ili roditelja jednu prosječnu neto mjesečnu plaću isplaćenu po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.

Pod troškovima pogreba iz stavka 1. alineje 1. ovog članka podrazumijevaju se stvarni troškovi pogreba, ali najviše do iznosa dvije prosječne neto mjesečne plaće isplaćene po  radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.  

Članak 16.

Stručno knjižnično osoblje ili njihova obitelj imaju pravo na pomoć jedanput godišnje, po svakoj osnovi u slučaju:

– nastanka teške invalidnosti: dvije prosječne neto mjesečne plaće,

– bolovanja dužeg od 90 dana: jedna prosječna neto mjesečna plaća, 

– nastanka teške invalidnosti, djeteta ili supružnika: jedna prosječna neto mjesečna plaća, 

– radi nabave prijeko potrebnih medicinskih pomagala odnosno pokrića participacije pri liječenju odnosno kupnji prijeko potrebnih lijekova za svoje potrebe, dijete ili supružnika u inozemstvu: jedna prosječna neto mjesečna plaća,

a sve isplaćene po  radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.  

Članak 17.

Kada je stručno knjižnično osoblje upućeno na službeno putovanje u zemlji, pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice u najmanjem iznosu na koji se prema propisima ne plaća porez i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Visina dnevnice određuje se na način kako je regulirano za službenike i namještenike u javnim službama.

Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo uređuje se na način

kako je regulirano za tijela državne vlasti.

Ako je službeniku ili namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se troškovi u visini naknade određene za korisnike državnog proračuna.

Članak 18.

Za vrijeme rada izvan sjedišta Knjižnice i izvan mjesta njegovog stalnog boravka, stručno knjižnično osoblje ima pravo na terenski dodatak u visini koja mu pokriva povećane troškove života zbog boravka na terenu.

Visina terenskog dodatka stručnog knjižničnog osoblja ovisi o tome jesu li im osigurani smještaj, prehrana i drugi uvjeti boravka na terenu.

Puni iznos dodatka dnevno iznosi najmanje iznos na koji se prema propisima ne plaća porez.

Terenski se dodatak stručnom knjižničnom osoblju isplaćuje najkasnije posljednji radni dan u mjesecu, za sljedeći mjesec.

Članak 19.

Stručno knjižnično osoblje ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla koji ima prebivalište izvan Grada Biograda na Moru.

Stručno knjižnično osoblje ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza koji mu omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, ukoliko razdaljina nije veća od 100 kilometara.

Naknada troškova prijevoza isplaćuje se unatrag i to najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada za troškove prijevoza stručnog knjižničnog osoblja se osigurava kupnjom pojedinačnih, mjesečnih, odnosno godišnjih karata javnog prijevoza, a može se isplatiti i u novcu na temelju potvrde prijevozničke tvrtke.

Članak 20.

Stručno knjižnično osoblje kolektivno je osigurano od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe, odnosno rada.

Troškove osiguranja iz stavka 1. ovog članka snosi Knjižnica kao poslodavac.

Članak 21.

Stručnom knjižničnom osoblju se osiguravaju sve mjere nužne za zaštitu života te sigurnosti i zdravlja, uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprečavanje opasnosti na radu te pružanje informacija o poduzetim mjerama zaštite na radu, te se stručnom knjižničnom osoblju osigurava godišnji sistematski pregled u vrijednosti zaključene police dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Članak 22.

Stručnom knjižničnom osoblju pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidan rad u Gradskoj knjižnici Biograd na Moru kada navrše:

5 godina
U visini 1,0
10 godina
U visini 1,5
15 godina
U visini 2,0
20 godina
U visini 2,5
25 godina
U visini 3,0
30 godina
U visini 3,5
35 godina
U visini 4,0

osnovice koja iznosi 1.000,00 kuna. 

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je stručno knjižnično osoblje ostvarilo pravo na jubilarnu nagradu.

Stručno knjižnično osoblje za svako dijete do 15-e godine starosti ostvaruje naknadu u prigodi božićnih i novogodišnjih blagdana u iznosu koji se utvrđuje najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Članak 23.

U povodu dana svetog Nikole, stručnom knjižničnom osoblju mogu se isplatiti sredstva za dar svakom djetetu mlađem od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, najmanje u iznosu na koji se prema propisima ne plaća porez.

Odredbe ovog članka odnose se na djecu stručnog knjižničnog osoblja koja su zdravstveno osigurana putem roditelja koji radi u Gradskoj knjižnici. 

Odluku o isplati sredstava za dar iz stavka 1. ovog članka donosi Ravnatelj Knjižnice. 

Članak 24.

Za božićne blagdane stručnom knjižničnom osoblju se može isplatiti godišnja nagrada u visini do jedne najniže osnovne plaće iz ovog Pravilnika, do 31. prosinca tekuće godine.

Odluku o isplati godišnje nagrade iz stavka 1. ovog članka donosi Ravnatelj Knjižnice. 

Članak 25.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po istom postupku kao i donošenje ovog Pravilnika.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru Klasa: 612-04/13-01/04, Ur.Broj: 2198/16-01-13-2 od 15. travnja 2013. godine.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Gradske knjižnice.

Članak 28.

Prethodnu suglasnost na ovaj Pravilnik dao je Gradonačelnik Biograd na Moru.

Klasa: 612-04/19-01/33

Ur. Broj: 2198/16-09/19-1 

Biograd na Moru, 5. studenoga 2019. godine

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.