Natječaj za radno mjesto pripravnika 2015. godine

Na temelju članka 29. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA:612-04/14-01/4, UR.BROJ:2198/16-11-14-1 od 06. listopada 2014. godine, članka 6. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru, članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine”, broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.), ravnateljica Gradske knjižnice, dana 16. ožujka 2015. godine objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA – PRIPRAVNIKA  na određeno, nepuno radno vrijeme  

(4 sata dnevno) na 12 mjeseci, probni rok u trajanju od 3 mjeseca.

 Broj izvršitelja: dva (2). 

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
  • znanje dva strana jezika – engleski, njemački, ili talijanski i francuski),
  • osnove komunikacije,
  • korištenje računalnih programa

 Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana).

Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti original potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola.

Kandidati mogu biti pozvani na intervju, a ako se kandidati ne odazovu, smatra će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatom. 

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, 23 210 Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 52, s naznakom za natječaj.

• Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

• Ravnateljica zadržava pravo poništavanja natječaja

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Navedeni natječaj oglašen je i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru. 

•Natječaj traje od 19. veljače do 27. veljače 2015. god.

Klasa: 612-04/15-01/03

Ur.broj: 2198/16-09-15-3