Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar/ka 2022.

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 30

23210 BIOGRAD NA MORU

Klasa: 612-04/21-01/26

Ur.broj: 2198/16-09-21-02

Biograd na Moru, 21. lipnja 2021.

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19,
Ur.broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine); članka 5. Pravilnika o radu Gradske
knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/31, Ur.broj: 2198/16-09-19-1 od 29.
listopada 2019) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske
knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/21-01/27, Ur. broj: 2198/16-09-21-01 od 25. lipnja
2021.),
ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 23. lipnja 2022. godine raspisuje:

NATJEČAJ za radno mjesto POMOĆNI KNJIŽNIČAR/KA – na određeno (1 godina), puno radno vrijeme

Broj izvršitelja: jedan (1)
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama
(Narodne novine 17/19 i 98/19) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u

knjižničarskoj struci (Narodne novine 107/21.)

Uvjeti:
 srednja stručna sprema (SSS), završena gimnazija ili odgovarajuća stručna sprema,
 položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,
 znanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
 poznavanje korištenja računalnih programa (MS Office, računalni knjižnični
programi),
 najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima,
 komunikacijske vještine,
 spremnost za stalno stručno usavršavanje.
Ako kandidat nema položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara, obvezan ga je položiti u
razdoblju od jedne godine od stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita sukladno Zakonu
o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj
struci.

Uz molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
 životopis,
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne karte),
 dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja – ako je
kandidat položio stručni ispit)
 dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju,
 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
• Izabrani kandidat se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
• Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije
sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
• Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti original potvrde o
priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti. Popis
dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
• Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola, a izrazi koji se koriste u
ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i
ženske osobe.
• Kandidati mogu biti pozvani na intervju i testiranje, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat
će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatima.
• Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru, na
adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 30, 23210 Biograd na
Moru, s naznakom „za natječaj“.
• Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
• Ravnateljica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku
o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima.
• O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
• Priložena natječajna dokumentacija se vraća kandidatima.
• Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Biograd
na Moru kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati
podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju
takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Ravnateljica:

Tihana Jurišić, mag. bibl.