Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar/ka 2021.

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 30

23210 BIOGRAD NA MORU

Klasa: 612-04/21-01/26

Ur.broj: 2198/16-09-21-02

Biograd na Moru, 21. lipnja 2021.

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur.broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine); članka 5. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/31, Ur.broj: 2198/16-09-19-1 od 29. listopada 2019) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/20, Ur.broj: 2198/16-09-19-4 od 10. kolovoza 2019.), 

ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 21. lipnja 2021. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto POMOĆNI KNJIŽNIČAR/KA – na određeno (1 godina) puno radno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca

Broj izvršitelja: jedan (1)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (NN 17/19) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14)

∞ Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS) – završena gimnazija ili odgovarajuća (četverogodišnja) stručna sprema, 
 • položen stručni ispit za zvanje pomoćni knjižničar,
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje korištenja računalnih programa (MS Office, računalni knjižnični programi),
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima,
 • komunikacijske vještine,
 • spremnost za stalno stručno usavršavanje.

∞ Uz molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).∞ Izabrani kandidat se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
 • Izabrani kandidat se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
 • Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

 • Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih kandidat ostvaruje pravo prednosti te dokaz o nezaposlenosti. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 • Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 • Kandidati mogu biti pozvani na intervju i testiranje, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatima. 

 • Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru, na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 30, 23210 Biograd na Moru, s naznakom „za natječaj“.

 • Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 • Ravnateljica zadržava pravo poništavanja natječaja bez obrazloženja.

 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 • Priložena natječajna dokumentacija se vraća kandidatima.

 • Ukoliko se na natječaj ne prijavi kandidat koji posjeduje položen stručni ispit za zvanje pomoćnog knjižničara, u radni odnos se može primiti i kandidat bez položenog stručnog ispita, uz obvezu polaganja u roku propisanom Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14).

 • Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ravnateljica:

Tihana Jurišić, mag. bibl.