Natječaj za radno mjesto knjižničar – pripravnik/ca na određeno 2021. godine

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52

23210 BIOGRAD NA MORU

Klasa: 612-04/21-01/35

Ur.broj: 2198/16-09-21-03

Biograd na Moru, 22. studenoga 2021.

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur.broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine); članka 5. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/31, Ur.broj: 2198/16-09-19-1 od 29. listopada 2019) i članka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/21-01/27, Ur.broj: 2198/16-09-21-01 od 25. lipnja 2021.), 

ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 23. studenoga 2021. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto

KNJIŽNIČAR – PRIPRAVNIK/CA na određeno (1 godina), puno radno vrijeme   

Broj izvršitelja: jedan (1)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 17/19) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 28/11, 16/14, 107/21.)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu propisa kojima se regulira znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na preddiplomskom sveučilišnom programu iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 2 godine od zapošljavanja,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na računalu,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje i edukaciju,
 • komunikacijske vještine u radu s korisnicima i suradnicima,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima.

Uz vlastoručno potpisanu molbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne karte),
 • dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

• Izabrani kandidat se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

• Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

• Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju u trenutku prijave biti prijavljeni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe, bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, te s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom ispitu.

• Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih kandidat ostvaruje pravo prednosti te dokaz o nezaposlenosti. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

• Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

• Kandidati mogu biti pozvani na intervju i testiranje, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatima. 

• Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru, na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 30, 23210 Biograd na Moru, s naznakom „za natječaj“.

• Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

• Ravnateljica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

• O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

• Priložena natječajna dokumentacija se vraća kandidatima.

• Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.