Natječaj za diplomiranog knjižničara 2019. godine

Na temelju Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur.broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine); članka 5. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/31, Ur.broj: 2198/16-09-19-1 od 29. listopada 2019) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/20, Ur.broj: 2198/16-09-19-4 od 10. kolovoza 2019.), 

ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 30. prosinca 2019. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/KA –   na neodređeno, puno radno vrijeme  

Broj izvršitelja: jedan (1)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
 • korištenje računalnih programa (MS Office, baze podataka, računalni knjižnični programi),
 • poželjno iskustvo rada s djecom predškolske i školske dobi.

Uz molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne karte),
 • dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

• Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

• Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti original potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da o nezaposlenosti.

• Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola.

• Kandidati mogu biti pozvani na intervju i testiranje, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatima. 

• Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru, na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 52, 23210 Biograd na Moru, s naznakom „za natječaj“.

• Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

• Ravnateljica zadržava pravo poništavanja natječaja.

• O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 612-04/19-01/40

Ur. broj: 2198/16-09-19-4

Biograd na Moru, 30. prosinca 2019.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.