Natječaj za diplomiranog knjižničara 2017. godine

 Na temelju članka 29. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA:612-04/14-01/4, UR.BROJ:2198/16-11-14-1 od 22. svibnja 2014. Godine; članka 6. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru, čl. 14. stavka 2.  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine”, broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.), ravnateljica Gradske knjižnice, dana 22. prosinca 2017. godine objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

I.

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Biograd na Moru (Klasa: 612-04/21-01/20,  Ur.broj: 2198/16-09-21-04) objavljen 27. svibnja 2021. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice Biograd na Moru za radno mjesto:

  • pomoćni knjižničar/ka – 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme (1 godina) za rad u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa: 612-04/17-01/29

Ur.broj: 2198/16-09-17-1

Biograd na Moru, 22. prosinca 2017.