Katalog informacija

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/20-01/37

Ur.broj: 2198/16-09-20-1

Biograd na Moru, 15. prosinca 2020.

KATALOG INFORMACIJA GRADSKE KNJIŽNICE BIOGRAD NA MORU

UVODNE NAPOMENE

Gradska knjižnica Biograd (u daljnjem tekstu: Knjižnica) je javna ustanova osnovana za obavljanje knjižnične djelatnosti. Prema sadržaju i namjeni knjižničnog fonda Knjižnica je narodna.

Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost sukladno Zakonu o knjižnicama. 

Knjižnična se djelatnost obavlja kao javna služba.

Knjižnicom upravlja ravnateljica, koja ujedno predstavlja i zastupa Knjižnicu.

OSNOVNI PODACI O KATALOGU

Naziv tijela javne vlasti: Gradska knjižnica Biograd

Adresa sjedišta:  Šetalište kneza Branimira 52, 23210 Biograd na Moru 

Odgovorna osoba: Tihana Jurišić, ravnateljica

Katalog informacija je dostupan na adresi: Šetalište kneza Branimira 52, 23210 Biograd na Moru 

Pisani upiti:

  • poštom na adresu Knjižnice: Šetalište kneza Branimira 52, 23210 Biograd na Moru
  • e-mailom: info@gkbnm.hr; tihana.jurisic@gkbnm.hr
  • telefonom/faxom: 023 386 487 / 023 386 487

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, (NN, broj: 172/03; 114/10; 37/11; 77/11 i 25/13.) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradska knjižnica Biograd na Moru. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Knjižnica glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Knjižnica će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.              

Knjižnica raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Knjižnice uglavnom u pisanom obliku te na mrežnim stranicama.

Knjižnica, kao pravna osoba čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes javne vlasti, omogućuje pristup informacijama na sljedeće načine:

  1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
  2. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenta koji sadrže tražene informacije,
  3. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku, podnositelju zahtjeva
  4. putem službene web stranice Knjižnice.

SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

 1. INFORMACIJE VEZANE UZ TIJELA KNJIŽNICE

1.1. Akti Knjižnice (Statut, pravilnici, izvješća o radu, financijski planovi, odluke, programi i sl.)

2. INFORMACIJE O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA KNJIŽNIČNE GRAĐE I USLUGA KNJIŽNICE

3. INFORMACIJE VEZANE UZ NAJAVU AKTIVNOSTI KNJIŽNICE (na stručnom, kulturnom i obrazovnom području)

4. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA KNJIŽNICE S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA U POSLJEDNJIH PET GODINA

5. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

6. KATALOG KNJIŽNOG FONDA

II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Knjižnici sukladno odredbama Zakona.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pristup informacijama Knjižnica će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena zabilješka.

NAMJENA INFORMACIJA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.