Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru

Na temelju članka 48. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA: 612-04/19-01/19, UR.BROJ: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine, a uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dana 27. lipnja 2019. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, donijela je

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA KNJIŽNIČNE GRAĐE I USLUGA GRADSKE KNJIŽNICE BIOGRAD NA MORU

Članak 1.

Kao javna, narodna knjižnica, koja ustrojava i pruža knjižnične usluge s ciljem da omogući svakom stanovniku Grada Biograda na Moru jednakopravan pristup zabilježenome znanju i informacijama, a stanovnicima Županije i drugim zainteresiranima dostup do potrebne građe i informacija, Gradska knjižnica Biograd na Moru posuđuje knjižničnu građu članovima, osigurava uvjete za korištenje knjižnične građe i usluga u prostorijama Knjižnice, te pruža informacijske i druge usluge pravnim i fizičkim osobama.

I. ČLANSTVO KNJIŽNICE

Članak 2.

Pravo korištenja izravnih usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u Knjižnicu, a pravo korištenja javno obrazovnih mrežnih usluga stječu svi zainteresirani.

Član Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske, odnosno stranac na privremenom boravku u Biogradu na Moru, koji se učlani u Knjižnicu, prihvati obveze iz Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru i preuzme godišnju člansku iskaznicu.

Članak 3.

Prigodom upisa predočuje se osobni dokument u kojem se nalazi MBG (osobna iskaznica, učenička knjižica, indeks, putovnica, domovnica, rodni list ili neki drugi dokument).

Strani državljani koji privremeno borave u Biogradu na Moru (do 30 dana) koriste knjižničnu građu u prostorijama Knjižnice uz obvezno učlanjenje. Za duže korištenje Knjižnice obvezni su dostaviti potvrdu o privremenom boravku.

O svakoj promjeni prebivališta ili kojeg drugog relevantnog podatka, član je dužan obavijestiti Knjižnicu.

Članak 4.

Za upis i obnovu upisa u Knjižnicu naplaćuje se članarina koju određuje Ravnatelj.

Upisnina vrijedi 1 godinu (jednu godinu) odnosno 365 dana od dana upisa. Istekom roka iz prethodnog stavka, član obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici.

Članak 5.

Članska iskaznica je neprenosiva. Član je obvezan člansku iskaznicu predočiti kod svakog dolaska u Knjižnicu.

U slučaju gubitka članske iskaznice član je odmah dužan izvijestiti Knjižnicu. Ako se iskaznica ne pronađe, članu se može izdati duplikat iskaznice mjesec dana od prijavljenog gubitka.

O izgubljenoj se iskaznici vodi posebna evidencija kako bi se spriječila moguća zlouporaba.

II. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 6.

Ravnatelj Knjižnice može odlučiti o prestanku članstva, a na prijedlog voditelja programskih jedinica u slučaju:

  • ako član, unatoč poduzetim mjerama, ne vrati knjige, ili drugu građu i ne podmiri troškove za izgubljenu, oštećenu knjigu ili zakasninu,
  • nakon pokušaja krađe,
  • ako se član ne pridržava reda, uputa i odredbi ovog Pravilnik

III. RADNO VRIJEME

Članak 7.

Knjižnica je otvorena za javnost najmanje 40 sati tjedno.

Radno vrijeme za korisnike traje dnevno 12 sati: od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, te subotom od 8 do 13 sati.

U posebnim okolnostima Ravnatelj može odrediti drugo radno vrijeme.

IV. KNJIŽNIČNI RED

Članak 8.

U prostorijama Knjižnice nije dozvoljeno pušenje, preglasni razgovor, unašanje i uživanje hrane i napitaka osim u za to predviđenim prostorijama. Zabranjuje se uvođenje životinja, osim za slijepe osobe.

Članak 9.

Za vrijeme boravka u Knjižnici članovi su dužni koristiti garderobu.

Članak 10.

Članovi Knjižnice dužni su pažljivo postupati s građom koja im je dana na korištenje, čuvati inventar Knjižnice i pridržavati se propisa o korištenju elektroničke i druge opreme.

Nije dopušteno kidanje i savijanje listova, pisanje po knjižničnoj građi, podvlačenje, oštećivanje igračaka, CD-a, video kaseta i sl.

Član snosi odgovornost za oštećenje građe ili uređaja, pa se preporuča da prilikom preuzimanja, u vlastitom interesu, provjeri njihovo stanje.

V. POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE

Članak 11.

Posudba knjižnične građe i korištenje usluga Knjižnice moguća je samo uz predočenje članske iskaznice.

Knjige i ostala knjižnična građa posuđuju se izvan Knjižnice ili se koriste u prostorijama Knjižnice.

Naročito vrijedne knjige, novine, časopisi, referentna građa, te građa posebnih zbirki ne posuđuje se izvan Knjižnice.

Knjige za koje se iskazuje povećana posudba, a Knjižnica ne raspolaže dovoljnim brojem primjeraka, koriste se u prostorijama Knjižnice.

Odložene novine i druga periodična izdanja mogu se posuditi uz posebno odobrenje ravnatlja.

Članak 12.

Korištenje knjižnične građe iz članka 11. ovog Pravilnika ostvaruje se evidencijom u čitaonici i zaduženjem i razduženjem na pultu.

Članak 13.

Odrebe članaka o načinu posudbe i rokovima vraćanja knjižnične građe primjenjuje se i na zaposlenike Knjižnice.

Članak 14.

Posudba knjiga i druge građe članu obavlja se pomoću računalnog programa elektroničkim putem. 

Članak 15.

Član Knjižnice može posuditi 5 jedinica građe.

Članak 16.

Knjige se posuđuju na rok od 30 dana, nakon čega se plaća zakasnina po knjizi i po danu, prema izloženom cjeniku.

CD-i i video-vrpce mogu se posuditi na rok od dva dana, nakon čega se plaća zakasnina po CD-u, video-vrpci i danu.

Troškovi iz prethodnih stavaka zaračunavaju se prema posebnom cjeniku Knjižnice.

Članak 17.

Nakon isteka roka zaduženja članovi mogu knjižničnu građu produžiti.

Zaduženje se može obnoviti najviše jednom i to najkasnije na dan isteka roka za razduženje.

Obnova zaduženja moguća je u samoj knjižnici, telefonski, električnom poštom ili samostalno.

Zaduženje rezerviranih knjiga ne može se obnavljati.

Članak 18.

Za nevraćene knjige nakon 40 dana od roka za vraćanje, Knjižnica upućuje članu prvu opomenu. Druga opomena šalje se nakon 80 dana, a treća se opomena šalje nakon 120 dana. Nakon toga, član se telefonski upozorava na obvezu povrata knjiga.

Ako se član ogluši na opomene iz prethodnog stavka, pokreće se sudski postupak za povrat knjižnične građe Knjižnice.

Za posuđene knjige i drugu građu nepunoljetnih članova odgovaraju roditelji, odnosno staratelji.

Članak 19.

Dužnici knjiga i druge građe gube pravo posudbe i korištenja ostalih usluga sve dok ne podmire obveze prema Knjižnici.

Članak 20.

Članovi mogu zatražiti rezervaciju knjiga. 

O prispjeću građe član se obavješćuje telefonski. 

Član je dužan rezerviranu knjižnu građu preuzeti u roku od 48 sati. 

Rezervacija knjiga se naplaćuje.

Članak 21.

Za oštećene i izgubljene knjige, CD-e i video vrpce kupuje se nova knjiga odnosno

CD i video-vrpca, ili plaća odšteta u visini vrijednosti knjige, odnosno CD-a i video vrpce, te se plaća zakasnina za period dugovanja.

VI. MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Članak 22.

Članovima kojima su za potrebe naobrazbe, znastvenog ili stručnog rada potrebne knjige iz drugih knjižnica, mogu ih dobiti putem međuknjižnične posudbe.

Knjige i druga građa iz drugih Knjižnica koriste se u čitaonici i ne može se iznositi iz prostora Knjižnice.

Članovi mogu zatražiti kopije članaka iz časopisa i druge građe, koju posjeduju druge knjižnice u zemlji i inozemstvu, kada je to u skladu s propisima o autorskim pravima. Ovako dobivene kopije zadržavaju članovi kao svoje vlasništvo.

Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuje se prema stvarnim troškovima.

VII. FOTOKOPIRANJE, MREŽNE I DRUGE USLUGE

Članak 23.

Članovi Knjižnice mogu koristiti usluge fotokopiranja u skladu s propisima o autorskim pravima i na osnovi cjenika.

Članak 24.

Članovi Knjižnice koriste Internet za potrebe stručnog rada, pregleda i odašiljanja elektroničke pošte, te pronalaženja mrežnih informacija na osnovi cjenika korištenja Internet usluga.

Članak 25.

Korištenje posebnih usluga za osobne ili poslovne potrebe naplaćuje se po posebnom cjeniku

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po istom postupki kao i donođenje ovog Pravilnika.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima I načinu korištenja knjižnične građe i usluga u Gradske knjižnice Biograd na Moru Klasa: 612-04/07-01/, Ur.Broj: 2198/16-05-07-1 od 13. kolovoza 2007. godine.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Članak 28.

Prethodnu suglasnost na ovaj Pravilnik dao je Gradonačelnik Biograda na Moru.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.