Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Gradske knjižnice Biograd na Moru

Na temelju članka 48. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur. broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine), a uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dana 25. lipnja 2021. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, donijela je

PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice
Biograd na Moru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se organizacijsko ustrojstvo, poslovi i radni zadaci stručnog knjižničnog osoblja i ostalih djelatnika, te način rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (u nastavku: Knjižnica).

Članak 2.

Gradska knjižnica javna je ustanova organizirana u jedinstvenu cjelinu, a radi obavljanja djelatnosti i programa rada uspostavljaju se programske cjeline koje omogućuju stručno, racionalno i djelotvorno obavljanje knjižnične djelatnosti.

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama, Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i drugim propisima, te Statutom Knjižnice ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnja organizacija Knjižnice, djelokrug rada, poslovi i zadaci ravnatelja i stručnog osoblja, uvjeti koje moraju ispunjavati stručno osoblje za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka, te drugi poslovi važni za poslovanje Knjižnice.

II. ORGANIZACIJA RADA KNJIŽNICE

Članak 4.

Knjižnicom upravlja ravnatelj, koji ujedno rukovodi, organizira, vodi rad i poslovanje ustanove.

Zamjenika ravnatelja imenuje ravnatelj iz reda stručnog osoblja Knjižnice koji ga zamjenjuje dok je privremeno odsutan.

Pojedinim programskim jedinicama rukovode voditelji Odjela, a odgovorni su ravnatelju.

Članak 5.

U Knjižnici se ustrojavaju sljedeće programske cjeline:

1. Odjel za odrasle korisnike

U sklopu Odjela za odrasle korisnike smješteni su: posudbeno-informacijska služba s prijamnim odjelom, čitaonica dnevnog i tjednog tiska, studijska čitaonica, zavičajna zbirka, zbirka stručne literature i spremište.

2. Odjel za mlade

U sklopu Odjela za mlade korisnike smješteni su: čitaonica dječjeg tiska, referentna zbirka, građa namijenjena mladima, prostor za igranje i prostor za nove tehnologije (3D printer, tablet, Micro:bit, AQ bit).

3.  Odjel za djecu

U sklopu Odjela za djecu smještena su igraonica za djecu i knjižnična građa namijenjena za djecu.

4. Služba nabave i obrade (oblikovanje zbirki i tehnička obrada knjižnične građe, revizija i otpis).

5. Upravno-tehnička služba i služba za upravljanje i razvoj (ravnateljstvo i računalno-telekomunikacijski poslovi).

Članak 6.

Na Odjelu za odrasle korisnike stručno osoblje obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • pruža informacije korisnicima o fondu Knjižnice,
 • smješta i nadzire obrađenu građu u otvorenom pristupu i zatvorenom spremištu,
 • vodi brigu o stalnom popunjavanju zbirki na Odjelu,
 • obavljaj poslove upisa, posudbe, rezervacija, vraćanja knjižnične građe, međuknjižnične posudbe, fotokopiranja, tiskanja opomena dužnicima knjižnične građe, zaprima primjedbe i sugestije korisnika,
 • usmjerava i upućuje korisnike, te im pruža pomoć pri korištenju knjižničnih usluga,
 • organizira čitaonice dnevnog tiska i periodičnih publikacija,
 • organizira djelatnosti studijske čitaonice s priručnom zbirkom i zavičajne zbirke,
 • organizira mediateku,
 • priprema i obavlja pročišćivanje zbirki i nadomještanje, te
 • vodi statistiku posudbe i ostalih djelatnosti na Odjelu.

Članak 7.

Stručno osoblje na Odjelu za djecu pruža usluge i organizira rad za potrebe predškolske djece i učenika do 5. razreda osnovne škole, a napose:

 • pruža informacije korisnicima o fondu kojim Odjel raspolaže,
 • obavlja poslove posudbe,
 • vodi brigu o smještaju i nadzire obrađenu građu na Odjelu,
 • usmjerava   i   upućuje   korisnike   Odjela,   te   im   pruža  pomoć   pri korištenju knjižničnih usluga,
 • vodi brigu o stalnom popunjavanju zbirka na Odjelu,
 • priprema prijedloge za pročišćavanje zbirka,
 • organizira priručnu zbirku prikladnu dobi korisnika Odjela,
 • vodi statistiku djelatnosti na Odjelu.

Djelatnost Odjela ostvaruje se sukladno pedagoškim i didaktičkim iskustvima u radu s djecom i specifičnim zadacima Knjižnice.

Članak 8.

Stručno osoblje na Odjelu za mlade pruža usluge i organizira rad za potrebe učenika viših razreda osnovne škole, a napose:

 • pruža informacije korisnicima o fondu kojim Odjel raspolaže,
 • obavlja poslove posudbe,
 • vodi brigu o smještaju i nadzire obrađenu građu na Odjelu,
 • usmjerava   i   upućuje   korisnike   Odjela,   te   im   pruža  pomoć   pri korištenju knjižničnih usluga,
 • vodi brigu o redu i disciplini na Odjelu,
 • vodi evidenciju o posjetima,
 • vodi brigu i nadzire korištenje informacijskih tehnologija i igara,
 • pazi na ispravnost i funkcionalnost uređaja,
 • vodi brigu o stalnom popunjavanju zbirki na Odjelu,
 • priprema prijedloge za pročišćavanje zbirki,
 • organizira priručnu zbirku prikladnu dobi korisnika Odjela,
 • vodi statistiku djelatnosti na Odjelu.

Djelatnost Odjela ostvaruje se sukladno pedagoškim i didaktičkim iskustvima u radu s

mladima i specifičnim zadacima Knjižnice.

Članak 9.

U sklopu Službe nabave i obrade obavljaju se poslovi vezani uz oblikovanje zbirki, obradu knjižnične građe, zaštitu građe i pripreme za uvez, te poslovi revizije i otpisa, a napose se:

 • prati izdavačka proizvodnja,
 • prate i istražuju potrebe korisnika,
 • vodi datoteka desiderata,
 • priređuju i usklađuju prijedlozi za nabavu knjižnične građe,
 • odabire, naručuje i zaprima knjižnična građa,
 • zaprimaju darovi i po potrebi obavlja razmjena knjižnične građe,
 • obavlja inventarizacija,
 • obavlja sadržajna (signiranje, klasifikacija, predmetizacija,  izrada anotacija)  i formalna (katalogizacija) obrada knjižnične građe,
 • obavlja računalni unos i stvara kataložna baza podataka,
 • obavlja kontrola ispravnosti podataka unešenih u obradi,
 • obavlja tehnička obrada građe, popravci oštećenih jedinica,
 • obavlja revizija i otpis,
 • prikuplja građa za uvez,
 • vodi statistika poslova u obradi,
 • tiskaju bilteni prinova i druga informacijska pomagala, te
 • obavljaju i drugi stručni poslovi.

Članak 10.

U sklopu Službe za upravljanje i razvoj obavljaju se poslovi planiranja, te rukovođenja ukupnim poslovanjem, vodi briga o mjestu i ulozi Knjižnice u hrvatskom knjižničnom sustavu, te uključivanju u informacijske mreže knjižnica Hrvatske i svijeta, planira i organizira permanentno obrazovanje djelatnika i korisnika za korištenje knjižničnih usluga, a napose za korištenje informacijskih tehnologija. Računalno-komunikacijska služba skrbi o primjeni i razvoju suvremenih informacijskih tehnologija u automatizaciji poslovanja Knjižnice, kao i održavanju informatičke infrastrukture Knjižnice, brine o izradi i redovitom održavanju web-stranica i računalno-komunkacijskih veza knjižnice, te skrbi za pohranu i zaštitu podataka, a obavlja i druge poslove iz domene klasične mrežne administracije.

U djelokrugu ove službe je i briga o multimedijalnoj dvorani, a napose o planiranju i organiziranju raznih predavanja, književnih večeri, koncerata i drugi poslovi iz djelokruga odnosa s javnošću.

Članak 11.

U sklopu Upravno-tehničke službe obavljaju se opći i kadrovski poslovi, skrbi se za protupožarnu zaštitu, obavljaju se poslovi održavanja zgrade i njezina okoliša i drugi upravno-tehnički poslovi.

III. POSLOVI I ZADACI

1. RAVNATELJ

Članak 12.

Ravnatelj  zasniva radni odnos  s  Knjižnicom na određeno vrijeme,  a s mandatom od četiri godine.

Ravnatelj stupa na dužnost na dan utvrđen aktom o imenovanju. 

Ravnatelj s predstavničkim tijelom osnivača zaključuje Ugovor kojim se uređuje visina plaća, prema Pravilniku o plaćama, i ostala prava i obveze iz radnog odnosa koja nisu uređena zakonom, Statutom i Pravilnikom o radu Knjižnice.

Poslovi i zadaci ravnatelja, način imenovanja i uvjeti utvrđeni su Statutom Knjižnice.

Ravnatelj je ujedno i voditelj Službe za upravljanje i razvoj.

Članak 13.

Ravnatelj Knjižnice u skladu sa Zakonom o radu sklopit će s djelatnicima Ugovor o radu.

Ugovor o radu iz prethodnog stavka sadrži podatke o nazivu, naravi i vrsti poslova, trajanje ugovora o radu, te druga prava i obveze, a koja nisu uređena Pravilnikom o radu, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Statutom Knjižnice.

IV. POSLOVI I ZADACI STRUČNOG OSOBLJA KNJIŽNICE

1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

Članak 14.

Diplomirani knjižničar obavlja poslove visokog stupnja složenosti, a napose: 

 • rukovodi ogrankom, službom, odjelom, odnosno pojedinim programom/projektom,
 • organizira i vodi poslove smjenskog tima,
 • rukovodi ili sudjeluje u izgradnji fonda: istražuje i analizira potrebe zajednice korisnika, oblikuje nabavnu politiku, odabire knjižničnu građu, vodi ili sudjeluje pri pročišćavanju i izlučivanju knjižnične građe te obavlja procjenu fonda, 
 • organizira zbirke,
 • obrađuje knjižničnu građu (kataložno-bibliografska obrada, priprema dokumenata za  računalnu  obradu, sadržajna analiza dokumenata za potrebe  klasifikacije i predmetne obrade, izrade anotacija i sažetaka, tezaurusa, deskriptora), 
 • priprema i izrađuje informacijska pomagala (baze podataka, bibliografije, biltene prinova i si.),
 • sudjeluje pri izradi i unapređivanju programa računalne obrade, 
 • pruža informacije korisnicima, obavlja retrospektivna pretraživanja, provodi selektivnu diseminaciju informacija, vodi međuknjižničnu posudbu, priređuje informativne publikacije,
 • organizira posebne zbirke u informacijskoj službi,
 • predlaže, planira i provodi posebne oblike rada s korisnicima (priprema programe, izrađuje i izvodi promidžbu u svrhu poticanja korištenja knjižničnih službi i usluga, priprema programe i izvodi različite oblike usmjeravanja kulturnih potreba građana, priprema programe i izvodi različite oblike usmjeravanja i upućivanja korisnika),
 • sudjeluje u obavljanju specijalnih zadaća županijske matične knjižnice, 
 • prati stručna dostignuća u zemlji i svijetu, 
 • priprema planove, izvještaje i objavljuje stručne radove, 
 • prati, analizira i vrednuje obavljene poslove, 
 • sustavno vodi bilješke o obavljenim poslovima i podnosi izvješća, te 
 • po potrebi obavlja druge zadaće od interesa za Knjižnicu.

Za obavljanje poslova i zadataka diplomiranog knjižničara potrebna su 3 (tri) izvršitelja od kojih jedan obavlja poslove ravnatelja, a potrebno je da ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od tri godine od dana zapošljavanja, te

 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.

U radni odnos se može primiti i osoba bez položenog stručnog ispita, ali ga je dužna položiti u Zakonskom roku (članak 13. Pravilnika o uvjetima i stjecanju stručnih zvanja u knjižničarskoj struci NN 28/11, 16/14).

Poslovi i radni zadaci obavljaju se u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Potrebna specijalna znanja: 

1. Znanje jednog stranog jezika, poznavanje osnova komunikacije, poznavanje i korištenje računalnih programa u sustavu knjižnica, poznavanje i korištenje strojne, programske i komunikacijske opreme, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u korisničkim službama, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno istraživačkog rada. 

2. Spremnost  aktivnog sudjelovanja u programima permanentnog obrazovanja,

3. Aktivno sudjelovanje u radu domaćih i stranih knjižničarskih i srodnih udruženja.

4. Napredovanje u struci: istaknutim diplomiranim knjižničarima može se dodijeliti
stručno zvanje viši knjižničar, ako udovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o dodjeli
viših zvanja u knjižničarskoj struci.

2. KNJIŽNIČAR

Članak 15.

Knjižničar obavlja sljedeće stručne poslove:

 • posuđuje i razdužuje knjižničnu građu, 
 • upisuje i obnavljanja članstva, 
 • naplaćuje upisninu i zakasninu i ostale naknade knjižničnih usluga, te predaje naplaćeni novac blagajniku, 
 • vodi evidenciju rezervacija, 
 • pruža informacije o smještaju građe na policama, uslugama i Knjižnici, 
 • pronalazi građu u slobodnom pristupu i zatvorenim spremištima, 
 • nadzire red u čitaonici tiska i studijskoj čitaonici, 
 • priprema i popisuje knjižničnu građu za uvez, provjerava ispravnost građe, 
 • otprema opomene dužnicima knjiga, 
 • evidentira građu za otpis, 
 • vodi statistiku knjižničnih usluga, 
 • kompletira cjeline novina i časopisa po isteku godišta i predaje na daljnju obradu,
 • pomaže kod akcesijskih i predakcesijskih poslova, 
 • vodi dnevne statistike (o fondu, korisnicima i građi), 
 • fotokopira knjižničnu građu, 
 • brine o zaštiti i čuvanju knjižničnog materijala, 
 • rješava korisničke informacijske zahtjeve, 
 • preporučuje knjige korisnicima za čitanje, 
 • sudjeluje u raznim oblicima rada s korisnicima, 
 • sudjeluje u izradi informativnih biltena, izložbi, kulturno-animacijskih programa,
 • predlaže i provodi kulturne i edukacijske programe za korisnike, 
 • predlaže naslove knjižnične građe za nabavu, i njezinom uključivanju u fond, 
 • katalogizira i inventarizira knjižničnu građu, 
 • uređuje kataloge i druge evidencije, 
 • provjerava dotok naručene građe i reklamira neispravne narudžbe, 
 • brine o sigurnosti i arhiviranju baze podataka knjižnične građe i korisnika, 
 • vodi evidenciju o stanju računalne opreme u Knjižnici, 
 • priprema potrebne dokumente i tekstove u standardnim računalnim programima, 
 • sudjeluje u poslovima revizije i otpisa knjižnične građe,
 • izrađuje i održava mrežne stranice,
 • ažurira sve vrste kataloga,
 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz procesa rada i po nalogu ravnatelja.

Za obavljanje poslova i zadataka knjižničara potreban je 1 (jedan) izvršitelj koji je odgovoran ravnatelju, a potrebno je da ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova temeljnih predmeta knjižničarstva, ili

– završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja, te

– položen stručni ispit za knjižničara.

U radni odnos se može primiti i osoba bez položenog stručnog ispita, ali ga je dužna položiti u Zakonskom roku (čl. 13. Pravilnika o uvjetima i stjecanju stručnih zvanja u knjižničarskoj struci Narodne novine broj: 28/11, 16/14).

Poslovi i radni zadaci obavljaju se u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Potrebna specijalna znanja:

1. poznavanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,

2. poznavanje rada na računalu,

3. spremnost na stalno stručno usavršavanje i edukaciju,

4. komunikacijske vještine u radu s korisnicima i suradnicima,

5. najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima.

3. POMOĆNI KNJIŽNIČAR

Članak 16.

Pomoćni knjižničar obavlja sljedeće stručne poslove:

 • posuđuje i razdužuje građu, 
 • upisuje i obnavlja članstva, 
 • naplaćuje upisninu i zakasninu i ostale naknade knjižničnih usluga,
 • vodi evidenciju rezervacija, 
 • surađuje s korisnicima, pruža informacije o smještaju građe na policama i u prostoru Knjižnice, 
 • surađuje s ravnateljem i ostalim djelatnicima, 
 • priprema periodiku i drugu građu za uvez, te vodi dnevnu evidenciju novina i periodike  
 • provjerava ispravnost građe, 
 • izrađuje popis građe za otpis, 
 • otprema opomene dužnicima knjiga, 
 • odlaže pohranjene novine i časopise, 
 • kompletira cjeline novina i časopisa po isteku godišta i predaje na daljnju obradu, 
 • obavlja tehničko opremanje knjiga, vrši manje popravke knjiga, 
 • ulaže knjige na police i održava ispravan redoslijed knjiga na policama, 
 • nadzire red u čitaonicama, 
 • vodi dnevnu statistiku, 
 • vrši usluge fotokopiranja, 
 • brine o zaštiti i čuvanju knjižničnog materijala, 
 • vodi bilješke o obavljenim poslovima i podnosi izvješća, 
 • obavlja poslove održavanja pasivne i aktivne mrežne opreme, poslužitelja i računala u sustavu, redovite hardverske i softverske nadogradnje, 
 • educira korisnike i djelatnike Knjižnice, 
 • izrađuje i održava mrežne stranice, 
 • obavlja druge poslove vezane uz administraciju sustava, 
 • obavlja i druge poslove od interesa za Knjižnicu.

Za obavljanje poslova i zadataka pomoćnog knjižničara potrebna su 2 (dva) izvršitelja koji su odgovorni ravnatelju, a potrebno je da ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • srednja stručna sprema (SSS), završena gimnazija ili odgovarajuća (četverogodišnja) stručna sprema,
 • znanje engleskog jezika,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima,
 • položen stručni ispit za zvanje pomoćnog knjižničara.

U radni odnos se može primiti i osoba bez položenog stručnog ispita, ali ga je dužna položiti u Zakonskom roku (članak 13. Pravilnika o uvjetima i stjecanju stručnih zvanja u knjižničarskoj struci NN 28/11, 16/14).

Poslovi i radni zadaci obavljaju se u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Članak 17.

U skladu sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, ravnatelj Knjižnice godišnjim programom utvrđuje minimalan broj radnika potreban za ostvarivanje dostignutog opsega knjižnične djelatnosti i razvitka Knjižnice.

V. NAČIN RADA KNJIŽNICE

Članak 18.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama, Statutom Knjižnice i Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Knjižnica posuđuje knjižničnu građu članovima, osigurava uvjete za korištenje knjižnične građe i usluga u prostorijama Knjižnice, te pruža informacijske i druge usluge pravnim i fizčkim osobama.

1. ČLANSTVO KNJIŽNICE

Članak 19.

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u Knjižnicu.

Pravo korištenja uslugama Knjižnice imaju svi stalni i privremeni stanovnici područja pod istim uvjetima, a članovima postaju kada se učlane u Knjižnicu, prihvate obveze iz Pravilnika o korištenju građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru i preuzmu člansku iskaznicu.

Mrežne usluge Knjižnice (OPAC, obavijesti na mrežnim stranicama Knjižnice i društvene mreže) mogu koristiti i osobe koje nisu članovi Knjižnice, s tim da Knjižnica može ograničiti pristup i korištenje određenih usluga ako to smatra potrebnim.

2. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 20.

Na prijedlog voditelja programskih jedinica ravnatelj Knjižnice može odlučiti o prestanku članstva u slučaju:

 • ako korisnik unatoč poduzetim mjerama ne vrati knjige ili drugu građu i ne podmiri
  troškove,
 • ako se korisnik ne pridržava reda, uputa i odredbi Pravilnika o korištenju građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru.

3. RADNO VRIJEME

Članak 21.

Knjižnica je otvorena za javnost najmanje 60 sati tjedno.

Radno vrijeme za korisnike traje dnevno od 8 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

U posebnim okolnostima ravnatelj može odrediti drugo radno vrijeme.

4. KNJIŽNIČNI RED

Članak 22.

U prostorijama Knjižnice nije dozvoljeno pušenje, preglasni razgovor, unašanje i uživanje hrane i napitaka osim u za to predviđenim prostorijama. Zabranjuje se uvođenje životinja osim za slijepe osobe.

5. REVIZIJA I OTPIS KNJIŽNIČNE GRAĐE

Članak 23.

Revizija i otpis knjižnične građe provodi se prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe koji propisuje ministar kulture Republike Hrvatske.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po istom postupku kao i donošenje ovog Pravilnika.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/20, Ur. broj: 2198/16-09-19-4) od 27. lipnja 2019. godine.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Gradske knjižnice.

Klasa: 612-04/21-01/27

Ur. broj: 2198/16-09-21-01

Biograd na Moru, 25. lipnja 2021.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.

Suglasnost na ovaj Pravilnik dalo je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru Odlukom Klasa:  011-01/21-02/02,Ur. broj: 2198/01-01-21-6 od 20. listopada 2021.   godine.

Ovaj Pravilnik donesen je 25. lipnja 2021., objavljen je na oglasnoj ploči Gradske knjižnice dana 22. listopada 2021. godine, a stupio je na snagu 30. listopada 2021. godine.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.