Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Gradske knjižnice Biograd na Moru

Na temelju članka 48. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA: 612-04/19-01/19, UR.BROJ: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine, a uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dana 27. lipnja 2019. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, donijela je

PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice
Biograd na Moru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se organizacijsko ustrojstvo, poslovi i radni zadaci stručnog knjižničnog osoblja i ostalih djelatnika, te način rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (u nastavku: Knjižnica).

Članak 2.

Gradska knjižnica javna je ustanova organizirana u jedinstvenu cjelinu, a radi obavljanja djelatnosti i programa rada uspostavljaju se programske cjeline koje omogućuju stručno, racionalno i djelotvorno obavljanje knjižnične djelatnosti.

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama, Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i drugim propisima, te Statutom Knjižnice ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnja organizacija Knjižnice, djelokrug rada, poslovi i zadaci ravnatelja i stručnog osoblja, uvjeti koje moraju ispunjavati stručno osoblje za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka, te drugi poslovi važni za poslovanje Knjižnice.

II. ORGANIZACIJA RADA KNJIŽNICE

Članak 4.

Knjižnicom upravlja ravnatelj, koji ujedno rukovodi, organizira, vodi rad i poslovanje ustanove.

Zamjenika ravnatelja imenuje ravnatelj iz reda stručnog osoblja Knjižnice koji ga zamjenjuje dok je privremeno odsutan.

Pojedinim programskim jedinicama rukovode voditelji Odjela, a odgovorni su ravnatelju.

Članak 5.

U Knjižnici se ustrojavaju sljedeće programske cjeline:

1. Odjel za odrasle korisnike

U sklopu Odjela za odrasle korisnike smješteni su: posudbeno-informacijska služba s prijamnim odjelom, čitaonica dnevnog i tjednog tiska, studijska čitaonica, zavičajna zbirka i spremište.

2.  Odjel za djecu

U sklopu Odjela za djecu smještena su čitaonica dječjeg tiska i knjižnična građa namijenjena za djecu.

3. Služba nabave i obrade (oblikovanje zbirki i tehnička obrada knjižnične građe, revizija i otpis).

4. Upravno-tehnička služba i služba za upravljanje i razvoj (ravnateljstvo i računalno-telekomunikacijski poslovi).

Članak 6.

Na Odjelu za odrasle korisnike stručno osoblje obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • pružaju informacije korisnicima o fondu Knjižnice,
 • smještaju i nadziru obrađenu građu u otvorenom pristupu i zatvorenom spremištu,
 • vode brigu o stalnom popunjavanju zbirki na Odjelu,
 • obavljaju poslove upisa, posudbe, rezervacija, vraćanja knjižnične građe, međuknjižnične posudbe, fotokopiranja, tiskanja opomena dužnicima knjižnične građe, zaprimaju primjedbe i sugestije korisnika,
 • usmjeravaju i upućuju korisnike, te im pružaju pomoć pri korištenju knjižničnih usluga,
 • organiziraju čitaonice dnevnog tiska i periodičnih publikacija,
 • organiziraju djelatnosti studijske čitaonice s priručnom zbirkom i zavičajne zbirke,
 • organiziraju glazbenu zbirku u kojoj se mogu slušati i posuđivati CD-i, video kasete, note i druga glazbena grada,
 • organiziraju mediateku,
 • pripremaju i obavljaju pročišćivanje zbirki i nadomještanje, te
 • vode statistiku posudbe i ostalih djelatnosti na Odjelu.

Članak 7.

Stručno osoblje na Odjelu za djecu pruža usluge i organizira rad za potrebe predškolske djece i učenika do 8. razreda osnovne škole, a napose:

 • pruža informacije korisnicima o fondu kojim Odjel raspolaže,
 • obavlja poslove posudbe,
 • vodi brigu o smještaju i nadzire obrađenu građu na Odjelu,
 • usmjerava   i   upućuje   korisnike   Odjela,   te   im   pruža  pomoć   pri korištenju knjižničnih usluga,
 • vodi brigu o stalnom popunjavanju zbirki na Odjelu,
 • priprema prijedloge za pročišćavanje zbirki,
 • organizira priručnu zbirku prikladnu dobi korisnika Odjela,
 • vodi statistiku djelatnosti na Odjelu.

Djelatnost Odjela ostavaruje se sukladno pedagoškim i didaktičkim iskustvima u radu s djecom i specifičnim zadacima Knjižnice.

Članak 8.

U sklopu Službe nabave i obrade obavljaju se poslovi vezani uz oblikovanje zbirki, obradu knjižnične građe, zaštitu građe i pripreme za uvez, te poslovi revizije i otpisa, a napose se:

 • prati izdavačka proizvodnja,
 • prate i istražuju potrebe korisnika,
 • vodi datoteka desiderata,
 • priređuju i usklađuju prijedlozi za nabavu knjižnične građe,
 • odabire, naručuje i zaprima knjižnična građa.
 • zaprimaju darovi i po potrebi obavlja razmjena knjižnične građe,
 • obavlja inventarizacija,
 • obavlja sadržajna (signiranje, klasifikacija, predmetizacija,  izrada anotacija)  i formalna (katalogizacija) obrada knjižnične građe,
 • obavlja računalni unos i stvara kataložna baza podataka,
 • obavlja kontrola ispravnosti podataka unešenih u obradi,
 • obavlja tehnička obrada građe, popravci oštećenih jedinica,
 • obavlja revizija i otpis,
 • prikuplja građa za uvez,
 • vodi statistika poslova u obradi,
 • tiskaju bilteni prinova i druga informacijska pomagala, te
 • obavljaju i drugi stručni poslovi.

Članak 9.

U sklopu Službe za upravljanje i razvoj obavljaju se poslovi planiranja, te rukovođenja ukupnim poslovanjem, vodi briga o mjestu i ulozi Knjižnice u hrvatskom knjižničnom sustavu, te uključivanju u informacijske mreže knjižnica Hrvatske i svijeta, planira i organizira permanentno obrazovanje djelatnika i korisnika za korištenje knjižničnih usluga, a napose za korištenje informacijskih tehnologija. Računalno-komunikacijska služba skrbi o primjeni i razvoju suvremenih informacijskih tehnologija u automatizaciji poslovanja Knjižnice, kao i održavanju informatičke infrastrukture Knjižnice, brine o izradi i redovitom održavanju web-stranica i računalno-komunkacijskih veza knjižnice, te skrbi za pohranu i zaštitu podataka, a obavlja i druge poslove iz domene klasične mrežne administracije.

U djelokrugu ove službe je i briga o multimedijalnoj dvorani, a napose o planiranju i organiziranju raznih predavanja, književnih večeri, koncerata i drugi poslovi iz djelokruga odnosa s javnošću.

Članak 10.

U sklopu Upravno-tehničke službe obavljaju se opći i kadrovski poslovi, skrbi se za protupožarnu zaštitu, obavljaju se poslovi održavanja zgrade i njezina okoliša i drugi upravno-tehnički poslovi.

III. POSLOVI I ZADACI

1. RAVNATELJ

Članak 11.

Ravnatelj  zasniva radni odnos  s  Knjižnicom na određeno vrijeme,  a s mandatom od četiri godine.

Ravnatelj stupa na dužnost na dan utvrđen aktom o imenovanju. Ravnatelj s predstavničkim tijelom osnivača zaključuje Ugovor kojim se uređuje visina plaća, prema Pravilniku o plaćama, i ostala prava i obveze iz radnog odnosa koja nisu uređena zakonom, Statutom i Pravilnikom o radu Knjižnice.

Poslovi i zadaci ravnatelja, način imenovanja i uvjeti utvrđeni su Statutom Knjižnice.

Ravnatelj je ujedno i voditelj Službe za upravljanje i razvoj.

Članak 12.

Ravnatelj Knjižnice u skladu sa Zakonom o radu sklopit će s djelatnicima Ugovor o radu.

Ugovor o radu iz prethodnog stavka sadrži podatke o nazivu, naravi i vrsti poslova, trajanje ugovora o radu, te druga prava i obveze, a koja nisu uređena Pravilnikom o radu, Pravilnikom o ustrojstvu i Statutom Knjižnice.

IV. POSLOVI I ZADACI STRUČNOG OSOBLJA KNJIŽNICE

1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

Članak 13.

Diplomirani knjižničar obavlja poslove visokog stupnja složenosti, a napose: 

rukovodi ogrankom, službom, odjelom, odnosno pojedinim programom/projektom,

 • organizira i vodi poslove smjenskog tima,
 • rukovodi ili sudjeluje u izgradnji fonda: istražuje i analizira potrebe zajednice korisnika, oblikuje nabavnu politiku, odabire knjižničnu građu, vodi ili sudjeluje pri pročišćavanju i izlučivanju knjižnične građe te obavlja procjenu fonda, 

organizira zbirke,

 • obrađuje knjižničnu građu (kataložno-bibliografska obrada, priprema dokumenata za  računalnu  obradu, sadržajna analiza dokumenata za potrebe  klasifikacije, predmetne obrade, izrade anotacija i sažetaka, tezaurusa, deskriptora), 
 • priprema i izrađuje informacijska pomagala (baze podataka, bibliografije, biltene prinova i si.),
 • sudjeluje pri izradi i unapređivanju programa računalne obrade, 
 • pruža informacije korisnicima, obavlja retrospektivna pretraživanja, provodi selektivnu diseminaciju informacija, vodi međuknjižničnu posudbu, priređuje informativne publikacije,
 • organizira posebne zbirke u informacijskoj službi,
 • predlaže, planira i provodi posebne oblike rada s korisnicima (priprema programe, izrađuje i izvodi promidžbu u svrhu poticanja korištenja knjižničnih službi i usluga, organizira i izvodi programe u svrhu zadovoljavanja kulturnih potreba građana, priprema programe i izvodi različite oblike usmjeravanja kulturnih potreba građana, priprema programe i izvodi različite oblike usmjeravanja i upućivanja korisnika),
 • sudjeluje u obavljanju specijalnih zadaća županijske matične knjižnice, 
 • prati stručna dostignuća u zemlji i svijetu, 
 • priprema planove, izvještaje i objavljuje stručne radove, 
 • prati, analizira i vrednuje obavljene poslove, 
 • sustavno vodi bilješke o obavljenim poslovima i podnosi izvješća, te 
 • po potrebi obavlja druge zadaće od interesa za Knjižnicu.

Za obavljanje poslova i zadataka diplomiranog knjižničara potrebna su 3 (tri) izvršitelja od kojih jedan obavlja poslove ravnatelja, a potrebno je da ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od tri godine od dana zapošljavanja, te

 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.
 1. Potrebna specijalna znanja: znanje jednog stranog jezika, poznavanje osnova komunikacije, poznavanje i korištenje računalnih programa u sustavu knjižnica, poznavanje i korištenje strojne, programske i komunikacijske opreme, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u korisničkim službama, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno istraživačkog rada. 
 2. Spremnost  aktivnog sudjelovanja u programima permanentnog obrazovanja,
 3. Aktivno sudjelovanje u radu domaćih i stranih knjižničarskih i srodnih udruženja.
 4. Napredovanje u struci: istaknutim diplomiranim knjižničarima može se dodijeliti
  stručno zvanje viši knjižničar, ako udovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o dodjeli
  viših zvanja u knjižničarskoj struci.
 5. Probni rad od 3 mjeseca.

Poslovi i radni zadaci obavljaju se u punom radnom vremenu.

2. POMOĆNI KNJIŽNIČAR

Članak 14.

Pomoćni knjižničar obavlja inventarizaciju i tekuću inventarnu kontrolu knjižnične građe, posuđuje i razdužuje građu, upisuje članove, naplaćuje upisninu i zakasninu, vodi evidenciju, rezervaciju i prepisku, surađuje s korisnicima, pruža informacije o smještaju građe na policama i u prostoru Knjižnice, surađuje s ravnateljem i diplomiranim knjižničarima, priprema periodiku i drugu građu za uvez, provjerava ispravnost građe, izrađuje popis građe za otpis, otprema opomene dužnicima knjiga, vodi dnevnu evidenciju novina i periodike, odlaže pohranjene novine i časopise, kompletira cjeline novina i časopisa po isteku godišta, i predaje na daljnju obradu, obavlja tehničko opremanje knjiga, vrši manje popravke knjiga, ulaže knjige na police, održava ispravan redoslijed knjiga na policama, nadzire red u čitaonicama, vodi dnevnu statistiku, vrši usluge fotokopiranja, brine o zaštiti i čuvanju knjižničnog materijala, predaje ubrani novac blagajniku, vodi bilješke o obavljenim poslovima i podnosi izvješća, obavlja poslove održavanja pasivne i aktivne mrežne opreme, poslužitelja i računala u sustavu, redovite hardverske i softverske nadogradnje, educira korisnike i djelatnike Knjižnice, izrađuje i održava mrežne stranice, obavlja druge poslove vezane uz administraciju sustava, te obavlja i druge poslove od interesa za Knjižnicu.

Za obavljanje poslova i zadataka knjižničara potrebna su 2 (dva) izvršitelja koji su odgovorni ravnatelju, a potrebno je da ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. srednja stručna sprema (SSS), završena gimnazija ili odgovarajuća stručna sprema.
 2. položen stručni ispit za zvanje pomoćnog knjižničara.
 3. probni rad od 3 mjeseca.
 4. znanje engleskog jezika.
 5. najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima.

Poslovi i radni zadaci obavljaju se u punom radnom vremenu.

Članak 15.

U skladu sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, ravnatelj Knjižnice godišnjim programom utvrđuje minimalan broj radnika potreban za ostvarivanje dostignutog opsega knjižnične djelatnosti i razvitka Knjižnice.

V. NAČIN RADA KNJIŽNICE

Članak 16.

U skladu sa Zakonom o knjižnicama, Statutom Knjižnice i Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Knjižnica posuđuje knjižničnu građu članovima, osigurava uvjete za korištenje knjižnične građe i usluga u prostorijama Knjižnice, te pruža informacijske i druge usluge pravnim i fizčkim osobama.

1. ČLANSTVO KNJIŽNICE

Članak 17.

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u Knjižnicu.

Pravo korištenja uslugama Knjižnice imaju svi stalni i privremeni stanovnici područja pod istim uvjetima, a članovima postaju kada se učlane u Knjižnicu, prihvate obveze iz Pravilnika o korištenju građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru i preuzmu člansku iskaznicu.

Mrežne usluge Knjižnice (OPAC, obavijesti na mrežnim stranicama Knjižnice i sl.) mogu koristiti i osobe koje nisu članovi Knjižnice, s tim da Knjižnica može ograničiti pristup i korištenje određenih usluga ako to smatra potrebnim.

2. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 18.

Na prijedlog voditelja programskih jedinica ravnatelj Knjižnice može odlučiti o prestanku članstva u slučaju:

 • ako korisnik unatoč poduzetim mjerama ne vrati knjige ili drugu građu i ne podmiri
  troškove,
 • ako se korisnik ne pridržava reda, uputa i odredbi Pravilnika o korištenju građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru.

3. RADNO VRIJEME

Članak 19.

Knjižnica je otvorena za javnost najmanje 60 sati tjedno.

Radno vrijeme za korisnike traje dnevno od 8 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

U posebnim okolnostima ravnatelj može odrediti drugo radno vrijeme.

4. KNJIŽNIČNI RED

Članak 20.

U prostorijama Knjižnice nije dozvoljeno pušenje, preglasni razgovor, unašanje i uživanje hrane i napitaka osim u za to predviđenim prostorijama. Zabranjuje se uvođenje životinja osim za slijepe osobe.

5. REVIZIJA I OTPIS KNJIŽNIČNE GRAĐE

Članak 21.

Revizija i otpis knjižnične građe provodi se prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe koji propisuje ministar kulture Republike Hrvatske.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po istom postupku kao i donošenje ovog Pravilnika.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA: 612-04/14-01/16, UR.BROJ:2198/16-09/14-2 od 3. prosinca 2014. godine,

 – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA: 612-04/17-01/04, UR.BROJ: 2198/16-09/17-3 od 25. siječnja 2017. godine.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Gradske knjižnice.

KLASA: 612-04/19-01/20

UR.BROJ: 2198/16-09-19-4

Biograd na Moru, 27. lipnja 2019.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.

Suglasnost na ovaj Pravilnik dalo je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru Odlukom KLASA: 612-04/19-01/09, UR.BROJ: 2198/01-02-19-4 od 1. kolovoza 2019. godine.

Ovaj Pravilnik donesen je 27. lipnja 2019. godine, objavljen je na oglasnoj ploči Gradske knjižnice dana 2. kolovoza 2019. godine, a stupio je na snagu 10. kolovoza 2019. godine.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.