Izvješće o radu Knjižnice za 2019. godinu

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/20-01/06

Ur. broj: 2198/19-09-20-1

Biograd na Moru, 31. siječnja 2020.

Sadržaj

Knjižnična djelatnost

Gradska knjižnica Biograd na Moru (u nastavku Knjižnica) djeluje kao narodna knjižnica koja obavlja funkciju gradske knjižnice kao samostalna ustanova. Osnivač joj je Grad Biograd na Moru i svoje poslovanje financira najvećim dijelom iz proračuna grada Biograda na Moru i vlastitim sredstvima, dok nabavu knjiga potpomažu Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Zadarska županija. 

Knjižnica djeluje u skladu  odredbama Ustava Republike Hrvatske, Zakona o knjižnicama, strateškim dokumentima ključnima za obavljanje djelatnosti, Standardima za narodne knjižnice, te u skladu s međunarodnim stručnim knjižničnim dokumentima (UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice, IFLA/UNESCO Smjernice za razvoj narodnih knjižnica, IFLA-in etički kodeks). 

Knjižnica je kulturno i informacijske središte sredine u kojoj djeluje, te građanima osigurava pristup znanju, literaturi, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode. Svoje usluge knjižnica pruža svim članovima zajednice bez obzira na njihov status. Osnovna je zadaća knjižnice prikupljanje, čuvanje i davanje na korištenje građe koja mora zadovoljavati potrebe korisnika kojima stoji na usluzi.  U svome se radu knjižnica vodi UN-ovom Deklaracijom o ljudskim pravima, te na taj način zagovara, štiti i promiče intelektualne slobode pojedinaca. 

Kao prostor, knjižnica je središte i mjesto susreta građana lokalne sredine, a njezina važnost u tome segmentu još se više ističe u malim sredinama, kao što je grad Biograd na Moru, gdje nema pretjerano mnogo mjesta za kulturni razvitak, druženje i informiranje. Knjižnica je u lokalnoj sredini iznimno važan čimbenik koji utječe na poboljšanje kvalitete života stanovnika u svim životnim dobima.

Vizija i misija knjižnice

Gradska knjižnica Biograd na Moru temeljna je javna ustanova lokalne zajednice te njezino kulturno, obrazovno, informacijsko i društveno središte, a svoje poslovanje temelji na kvalitetnim djelatnicima, te suvremenoj informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Glavna djelatnost narodne knjižnice je pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi se zadovoljile formalne i neformalne obrazovne i informacijske potrebe, ali i potrebe pojedinaca za osobnim razvojem i cjeloživotnim učenjem, uključujući razonodu i potrebe vezane uz slobodno vrijeme pojedinaca i grupa. Narodna knjižnica trebala bi djelovati u smjeru prepoznatljivosti, kako lokalno tako i nacionalno i približiti kulturu svim građanima. U svome djelovanju Knjižnica mora pratiti suvremene trendove i razvijati se u smjeru prihvaćenosti i prepoznatljivosti kako bi osigurala svoju potrebitost na području djelovanja i samim time bila u korak sa suvremenim tehnologijama i napretcima. Prateći razvoj svjetskih knjižnica i kulturnih ustanova svjedoci smo povećanju važnosti uloge knjižnice, jer ona postaje središte pružanja informacija koje se mora bazirati na posjedovanju suvremenih tehnologija i pristupima bazama podataka, što iziskuje određenu financijsku potporu. Osim pružanja informacija i pristupa građi, knjižnice su postale glavni promotori kulturne djelatnosti u svojim sredinama, potičući zajednicu na čitanje, kulturno uzdizanje i osobni razvoj. U svojem poslovanju knjižnice osobito pažnju posvećuju djeci i mladima kao najmanje zastupljenoj korisničkoj skupini, zbog svima nam poznatih razloga – prekomjernog korištenja suvremenih tehnologija i gubljenja interesa za knjigu i učenje. 

Ciljevi i zadaće koje Knjižnica nastoji ostvariti su sljedeći: 

 • stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece od najranije dobi,
 • osiguravanje pristupa informacijama i građi,
 • uvažavanje kulturnih i znanstvenih postignuća,
 • osiguravanje pristupa kulturnim manifestacijama, 
 • poticanje mašte, kreativnosti i inovativnosti kod djece i mladih, 
 • njegovanje lokalnih tradicija i promicanje lokalne kulture, 
 • razvijanje informacijskih vještina i pismenosti,
 • pružanje pomoći korisnicima u pronalaženju znanja iz različitih informacijskih izvora,
 • podržavanje obrazovanje svih korisnika,
 • izgrađivanje kvalitetnih i raznolikih zbirka, 
 • inkluzija korisnika u djelatnost Knjižnice (volonterizam, sudjelovanje u organizaciji i provođenju kulturnih manifestacija),
 • ojačavanje veza i nastavljanje dobre suradnje s ustanovama na području Grada (škole, vrtić, Turistička zajednica, Dom zdravlja, Udruga umirovljenika, Muzej),
 • modernizacija mrežne stranice Knjižnice,
 • revidiranje fonda,
 • osiguravanje novih vrsta građe,
 • povećanje broja djelatnika.

Nabava građe

Knjižnični fond nije statičan i potrebno ga je, u skladu sa strukom, dograđivati i mijenjati imajući na umu potrebe korisnika. Fond se obnavlja kupnjom knjiga, otkupom Ministarstva kulture i darom korisnika ili nakladnika. Kao jedna od osnovnih zadaća našeg poslanja, nabava građe zauzima iznimno bitno mjesto u našem svakodnevnom radu i podliježe kriterijima odabira koji odgovaraju našim potrebama. O neospornoj kvaliteti našeg fonda svjedoče brojne pohvale naših stalnih, ali i privremenih korisnika (u ljetnim mjesecima). Financijska sredstva za nabavu građe Knjižnica osigurava iz nekoliko izvora:

 • grad Biograd na Moru,
 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske,
 • Zadarska županija,
 • vlastita sredstva.

U 2019. godini na kupnju građe utrošeno je ukupno 219.626, 26 kuna financiranih na sljedeći način:

Izvor financiranja
Iznos
Grad Biograd na Moru
155.000,00 kuna
Ministarstvo kulture RH
65.000,00 kuna
Zadarska županija
5.000,00 kuna
Ukupno
220.000,00 kuna

Prema načinu nabave građe fond je nadopunjen sljedećim brojem jedinica građe:

Način nabave
Broj jedinica građe
Iznos
Kupanja
1931
219.626,26 kuna
Otkup Ministarstva kulture RH
121
15.003,20 kuna
Dar
103
13.340,00 kuna
Ukupno
2155
247.969.46 kuna

Prema vrsti građe fond je nadopunjen sljedećim vrstama:

Vrsta građe
Broj jedinica građe
Beletristika
1043
Dječja i omladinska književnost
154
Lektirni naslovi
92
Referentna građa
16
Slikovnice
227
Dječji strip
22
Strip za odrasle
29
Viševrsna građa
20
Publicistika
482
Dječja publicistika
70
Ukupno
2155

U odnosu na 2018. godinu nabavljeno je 217 jedinica građe manje, a najznačajniji doprinos manjem broju novonabavljenih naslova dalo je Ministarstvo kulture, odnosno knjige koje je Knjižnica dobila Otkupom (u odnosu na 2018. otkupljeno je 109 knjiga manje). I kupnjom je nabavljeno nešto manje jedinica nego kroz 2018. godinu (155 jedinica) što obrazlažemo manjom ponudom nakladnika. Dar naših korisnika ili nakladnika je kroz 2019. bio veći nego 2018. (nabavljeno je 48 jedinica građe više). Unatoč nešto manjem broju nabavljenih jedinica građe, Knjižnica daleko premašuje kriterije zadane Standardima za narodne knjižnice: „Prosječni standard prinove knjiga u tekućoj godini (kupnjom, obveznim primjerkom, darovima, zamjenom i otkupom) je najmanje 200 knjiga na 1.000 stanovnika.“1

Ukupno stanje fonda na dan 31. prosinca 2019. iznosi 51 009 jedinica građe.

Osim knjiga, naša Knjižnica nabavlja i časopise, čija je naklada iz godine u godinu sve manja kako se gase izdavačke kuće. 

U 2019. Knjižnica ja nabavila 16 naslova časopisa (4 za djecu i 12 za odrasle) u novčanoj vrijednosti od 1.905,94 kuna. 

 1Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, str. 8.

Otpis građe

Vodeći se Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe Knjižnica redovito provodi otpis građe, pa je u 2019. otpisano (prema kriterijima) sljedeći broj jedinica građe:

Kriterij otpisa
Broj jedinica
Dotrajale knjige
525
Uništene knjige
54
Nevraćene knjige (2008. – 2014.)
112
Ukupno
691

Ukupna novčana vrijednost otpisane građe iznosi 50.117,68 kuna.

Korisnici

U odnosu na 2018. godinu bilježimo porast broja korisnika. Aktivnih je korisnika 1244, što je 36 više nego 2018. Broj novoupisanih korisnika iznosi 218, a broj obnova članstva 678.

Kroz 2019. besplatno članstvo dobili su učenici prvih razreda osnovnih škola sa šireg biogradskog područja i na taj je način upisano 80 djece. U Tjednu braka nudili smo besplatan upis parovima i tom je prilikom upisano 4 korisnika. 

Struktura korisnika
2018.
2019.
Djeca (do 14 godina)
389
404
Mladi (od 15 do 17 godina)
89
68
Odrasli (od 18 do 65 godina)
614
650
Stariji (preko 65 godina)
116
122
Ukupno
1208
1244

U svim kategorijama (osim kod mladih) bilježimo veći broj korisnika što nas iznimno veseli, jer ovaj podatak pokazuje da je Knjižnica kao ustanova i dalje iznimno važna u svijesti pojedinca, kao mjesto kulturnog, humanističkog i vlastitog napredovanja. Iz ovih je pokazatelja jasno da su mladi najkritičnija skupina kojima moramo posvetiti dodatnu pozornost i osmisliti programe koji će im biti od interesa kako bismo ih privukli u Knjižnicu.

Korištenje knjižnice

Ukupno je tijekom godine zaduženo 20.116 jedinica građe, a korisnici su tijekom godine vratili ukupno 19.809 jedinica građe. Broj korisnika koji je zadužio građu tijekom 2019. je 11.175, dok je 11.131 korisnik vratio posuđenu građu.

2018.
2019.
FIZIČKE POSJETE
11.425
11.175
POSUDBA
22.551
20.116

Osim posudbe građe, Knjižnica svima zainteresiranima (bili korisnici ili ne) nudi usluge pristupa internetu, korištenja čitaonice (za potrebe učenja, sastanaka, pretraživanja literature ili čitanje časopisa), usluge fotokopiranja, skeniranja i ispisivanja dokumenata. U protekloj godini bilježimo 287 korištenja interneta, te 1060 korištenja prostora čitaonice i građe u istoj.

Knjižnica je za korisnike otvorena 65 sati tjedno, što je više od standarda, ali zadovoljni smo što našim korisnicima možemo stajati na usluzi toliko sati tjedno. 

U protekloj godini bilježimo sve veću prepoznatljivost Knjižnice kao mjesta za vršenje različitih usluga (printanje, pretraživanje interneta, fotokopiranje, pomoć djelatnika prilikom rada na računalu), te je naša ustanova postala glavno mjesto u gradu za vršenje takvih usluga. Sve veću prepoznatljivost na tome području bilježimo otkad smo proveli promociju naše ustanove u Turističkoj zajednici i svim turističkim agencijama u Biogradu na Moru te ponudili oglase sa svojim uslugama koje turisti najviše trebaju i koriste. 

Prostor i oprema

Prostor Knjižnice i dalje je u iznimno lošem stanju, funkcioniramo na svega 100 m2 s fondom većim od 50 tisuća jedinica građe i brojnim događanjima. Skladišni prostor nam svakodnevno postaje sve skučeniji i manji, tako da iznova donosimo nove ideje i premještamo građu. Posljednji potez koji smo napravili je izdvajanje lektirnih naslova iz posudbenog odjela u prostor hodnika, kako bismo oslobodili barem dio polica za građu koju korisnici samostalno pretražuju i obilaze. Upravo iz tog razloga je ovogodišnji otpis nešto veći jer moramo otpisati građu koja je zaista zastarjela i oštećena. Vjerujemo da ćemo se uskoro preseliti u nove prostore gdje ćemo imati više mjesta i za ostale vrste građe. 

Tehnička oprema koju Knjižnica posjeduje je na zavidnome nivou, te se, u tome smislu, trudimo imati tehnologiju koja je primijenjena jednoj javnoj ustanovi kao što je naša. Kroz 2019. godinu od tehničke je opreme kupljeno:

Tehnička oprema
Iznos
Klima uređaj
6.375,00
Monitor
1.373,75
Pisač
540,00
UPS baterije
360,00
Računalo
4.805,00

Djelatnici

U 2019. godini došlo je do promjene u strukturi djelatnika. U siječnju je raspisan natječaj za diplomiranog knjižničara na neodređeno vrijeme. Kolegica Sanja Birkić zaposlena je na navedeno radno mjesto. U ožujku je pokrenut postupak za zapošljavanje diplomiranog knjižničara pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje) koji je od strane HZZ-a negativno ocijenjen i odbijen uz objašnjenje da se „navedena mjera ne može odobriti za ona zanimanja koja su nedostajeća na tržištu rada“. Višegodišnja ravnateljica Jelka Sipina umirovljena je u kolovozu, te je novom ravnateljicom (travanj 2019.) postala Tihana Jurišić na mandat od četiri godine. Natječaj za ravnateljsko mjesto raspisalo je Gradsko vijeće Biograda na Moru i isto je donijelo odluku o izboru ravnateljice. 

Struktura djelatnika
2018.
2019.
Diplomirani knjižničar
3
2
Pomoćni knjižničar
1
1

Trenutno u Knjižnici rade dva diplomirana knjižničara (od kojih jedan vrši dužnost ravnatelja) i jedan pomoćni knjižničar. Koncem godine (30. prosinca 2019.) raspisan je natječaj za zapošljavanje diplomiranog knjižničara na neodređeno vrijeme, koji je još uvijek u tijeku.

U toku 2019. godine ravnateljica je donijela nove Pravilnike i Statut Gradske knjižnice Biograd na Moru, nastavno na novi Zakon o knjižnicama. Gradsko vijeće Biograda na Moru prihvatilo je Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru. Gradonačelnik Grada dao je suglasnost na ostale pravilnike: Pravilnik o radu, Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu, Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka te na Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Biograd na Moru. Državni arhiv u Zadru izdao je Rješenje o suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i dokumentarnog gradiva Gradske knjižnice Biograd na Moru. Svi pravilnici i Statut napravljeni su u skladu s novim zakonskim odredbama.

Edukacija osoblja vršila se kontinuirano kroz godinu i svi su djelatnici, ovisno o afinitetima i vrsti poslova, bili na nekom vidu edukacije. Ukupno su djelatnici proveli 65 sati na različitim edukacijama. Najviše su se posjećivala predavanja u matičnoj knjižnici i ona u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Prisustvovali smo i na 12. savjetovanju za narodne knjižnice koje se održalo na Plitvičkim jezerima. U Mjesecu hrvatske knjige posjetili smo, kao i svake godine, Interliber koji također možemo smatrati jednim vidom edukacije. 

Na edukaciju osoblja utrošeno je ukupno 5.190,00 kuna.

Javna kulturno - obrazovna djelatnost

Gradska knjižnica Biograd na Moru svojom se afirmacijom i organizacijom različitih kulturnih manifestacija želi što više približiti populaciji kojoj stoji na usluzi i otvoriti svoja vrata stanovnicima koji nisu korisnici i ne posjećuju Knjižnicu. U svojim se programima trudimo pružiti najrazličitije teme i ugostiti širok spektar predavača kako bi svatko pronašao nešto za sebe. Kao i svih prethodnih godina, i u 2019. smo obilježavali važne datume i dane, sudjelovali u manifestacijama Zadar čita, Mjesec hrvatske knjige i Županijski dani. 

Događanja za djecu

Od početka godine krenuli smo s dječjim edukativno – kreativnim radionicama Piši–riši. U početku su djeca rado dolazila na radionice, da bismo do kraja godine imali iznimno malu posjećenost, te su djelatnici shvatili da se nešto mora promijeniti i pronaći način kako privući roditelje i djecu na ovakav vid radionica. Kroz 2020. planiramo provesti neke vrste ispitivanja potreba i želja stanovnika da pokušamo pronaći ono što će djecu najviše zanimati. Pokušali smo uvesti i čitaonice za najmlađe, koje, nažalost, isto nisu polučile uspjeh. Kroz Zadar čita također smo imali radionicu na temu broja. U svibnju smo ugostili književnicu Maju Šimleša koja je učenicima u Osnovnoj školi predstavila svoju slikovnicu Suli u avanturi. Kroz svibanj i lipanj, te u Mjesecu hrvatske knjige održali smo dva ciklusa Micro:bit radionica koje su polučile iznimno veliku zainteresiranost i odaziv učenika nižih razreda osnovne škole. U kolovozu smo, u suradnji s Turističkom zajednicom Biograda na Moru, upriličili Knjišku tulumišku u centralnom parku. Zabavno – edukativni program nudio je niz sadržaja za djecu: čitanje priča, izrada ljigavaca, crtanje po licu i gostovanje mađioničara. Ovo događanje bilo je zaista posjećeno, a kako je održano usred ljetne sezone s nama su se družili i turisti. Prema našim procjenama s nama se tu večer zabavilo preko 80 – ero djece. Zbog tako dobrog rezultata, odlučili smo u 2020. (opet u suradnji s Turističkom zajednicom) organizirati barem dva događanja za djeca (u srpnju i kolovozu). Kroz Mjesec hrvatske knjige posebno se fokusiramo na djecu, pa već tradicionalno ostvarujemo suradnju s Osnovnom školom i Dječjim vrtićem. Učenici prvih razreda dolaze u knjižnicu, čita im se priča, upoznaje sa samom Knjižnicom i načinom rada, te se svi besplatno upisuju na godinu dana i posuđuju svoju prvu slikovnicu. S djecom iz Dječjeg vrtića održali smo 4 radionice na temu glazbe i plesa koje su, naravno, popraćene pričom na zadanu temu. U Knjižnici je u studenome održan koncert učenika Glazbene škole Biograd na Moru na kojem su učenici svirali dvije vrste tamburica (brač i bisernica). Za kraj godine u goste smo pozvali književnicu Jelenu Pervan koja je djeci u Dječjem vrtiću predstavila svoje likove Mrljeka i Prljeka.  

Broj događanja za djecu
Broj posjetitelja
41
579

Događanja za odrasle

Čitav niz različitih događanja obilježio je proteklu godinu. Ugostili smo dva putopisca Nikolu Horvata i Jasena Boku, jer smo shvatili da je ovo tip predavanja koji privlači najviše publike. U veljači smo se priključili obilježavanju Međunarodnog tjedna braka i organizirali predavanje psihologinje doc. dr. sc. Ivane Macuka O privlačnosti i ljubavi, priredili smo izložbu knjiga koje govore o temi odnosa i braka i ponudili parovima besplatnu jednogodišnju članarinu. Nastojat ćemo da ovo obilježavanje postane tradicionalno. Kroz veljaču i ožujak održavali smo radionice osnova informatike za umirovljenike koje svake godine poluče jako dobre rezultate. Obilježili smo Međunarodni dan žena uz gostovanje doc. dr. sc. Kornelije Kuvač-Levačić, Dan planeta Zemlje uz predavanje djelatnica Parka prirode Vransko jezero i Međunarodni dan planina za koje smo ugostili predavače Planinarskog društva Belveder. Od književnika smo ugostili Franu Herendu i Josipu Pavičić Berardini. Održali smo promociju knjige Povijest Hrvata Krmpota, Medviđe i Zelengrada autora Ivana Mitrovića koja je, unatoč visokom ljetnom datumu, privukla veliki broj posjetitelja. Organizirali smo promociju dokumentarnog filma Branimira Kambera U što igra? U Mjesecu hrvatske knjige održali smo promociju knjige Nikole Čelana Baština, te ugostili autora i sociologa Krešimira Krolu. 

Broj događanja za odrasle
Broj posjetitelja
17
271

Za organizaciju (honorari gostima, autorski ugovori, put, smještaj, hrana, piće, materijali) svih događanja u 2019. utrošeno je 12.413,82 kuna.

Suradnja

Suradnja Knjižnice s ostalim ustanovama obrazovnog i kulturnog karaktera s područja grada Biograda na Moru jača iz godine u godinu. Organizacija događanja u suradnji s Turističkom zajednicom najveća je novina u našem poslovanju. Ojačali smo suradnju s Osnovnom školu gdje je ravnateljica svim nastavnicima i profesorima održala prezentaciju o mogućim vidovima suradnje između ustanova, te su neke i ostvarene. Štrajk prosvjetnih radnika spriječio je održavanje nekih događanja koja su već bila dogovorena i spremna. Suradnja s Dječjim vrtićem je standardno vrlo dobra i iznimno jednostavna za dogovor i ostvarenje. Djelatnici se povezuju i s gradskom organizacijom Crvenog križa i pokušavamo pronaći zajedničke interese i na tome planu. 

Novine u 2019.

Novosti koje smo uveli u naše poslovanje jesu usluge online rezervacije i obnove produženja građe. Naime, korisnici sada samostalno mogu obaviti ove usluge, iz svoje kuće ili s bilo kojeg mjesta na kojem imaju pristup internetu. 

Povećali smo i broj jedinica građe koji se može zadužiti, tako da od rujna 2019. korisnici mogu posuditi najviše 5 knjiga + 2 dodatne (uz nadoplatu).

U 2019. pokrenuli smo Instagram profil, koji sada, uz Facebook profil predstavlja glavni način komunikacije s korisnicima, ali i književnicima. U svoj rad se trudimo uključiti što više zajednicu i volontere, te je u 2019. dogovorena, a u 2020., realizirana suradnja s volonterkom koja održava besplatne radionice njemačkoga jezika za djecu vrtićke dobi. 

U suradnji s grafičkim studijom osmislili smo novi logo naše Knjižnice koji predstavlja znak beskonačnosti u kojem je ispisan pun naziv ustanove. Tim smo znakom htjeli prikazati knjižnicu kao mjesto beskonačnosti informacija, štiva, knjiga, kulture i obrazovanja. Uveli smo nove iskaznice za posudbu koje su kartične i moderne. Kako smo na početku morali izraditi veliki broj novih iskaznica utrošeno je dosta novca na kupovinu praznih kartica i ribona za pisač kojim ispisujemo iskaznice. Do konca godine 98% korisnika imalo je novu iskaznicu.

Financijsko izvješće za 2019.

Djelatnost
Iznos
Kupnja knjiga
219.626,26
Kupnja časopisa
1.905,94
Kupnja opreme
13.453,75
Javna kulturno – obrazovna djelatnost
12.413,83
Stručno usavršavanje osoblja
5.190,00
Plaće djelatnika
483.980,41
Redovno poslovanje
103.582,35
Ukupno
840.152,54
Otpis
50.117,68

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.