Finacijsko izvješće za 2019. godinu

6 PRIHODI
877.495,52
634
POMOĆI OD IZVANPRORO KORISNIKA
6341
Tekuće pomoći HZMO, HZZ, HZZO
636
POMOĆI IZ PRORAČUNA ( koji nije nadležan)
70.000,00
6361
TEKUĆE POTPORE IZ PROR
0,00
PRIHOD OD MINISTARSTVA (nabava knjiga )
65.000,00
6362
PRIHOD OD ŽUPANIJE
5.000,00
641
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
5,24
6413
Kamate na depozite po viđenju
5,24
652
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
85.882,28
6526
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI
65264
Prihodi knjižnice upisnina
50.499,23
65264
Prihodi knjižnice zakasnina
27.283,00
65264
Prihodi knjižnice ostale usluge
8.100,05
661
PRIHODI OD PROD PROIZV ROBE, USLUGA
6615
PRIHODI OD PRUŽ. USL.
67
PRIHODI IZ PRORAČUNA
721.608,00
6711
PRIHODI ZA FINACIRANJE RASH. POSL.
Prihodi za finaciranje rashoda posl.
538.908,00
6712
PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASH. ZA NABAVU
NEFINACIJSKE IMOVINE ( knjige i oprema)
182.700,00
3 RASHODI
607.972,53
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
483.980,41
311
PLAĆE ZA ZAPOSLENE
386.015,56
3111
Plaće
386.015,56
312
IZDACI ZA ZAPOSL.
34.272,25
3121
Ostali izdaci za zaposl.
34.272,25
313
DOPRINOSI NA PLAĆE
63.692,60
3132
Doprinos za zdravstveno
63.692,60
3133
Doprinos za zapošljavanje
0,00
32
MATERIJALNI RASHODI
120.806,74
321
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
20.352,00
3211
Službena putovanja
4.490,00
3212
Prijevoz na posao i s posla
15.162,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
700,00
3214
Ostale naknade tr. zaposl.
0,00
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
22.260,67
3221
Uredski mat i ostali mat. rash. (čišć., liter.)
20.826,48
3223
Motorni benzin, el. ener.
0,00
3224
Materijal za tek. i inv. održ.
534,19
3225
Sitni inventar
900,00
323
RASHODI ZA USLUGE
67.806,69
3231
Usluge telefona
4.710,36
3231
Usluge pošt. I prijevoza
709,69
3232
Usluge tek i inv. održavanja
312,50
3237
Usluge student servis
3.681,60
3237
Autorski hon.
4.173,65
3237
Ugovori o djelu
30.834,83
3238
Računalne usluge
2.605,00
3239
Ostale usl. (grafičke isl.)
872,50
3239
Usluge čišćenja
19.906,56
324
NAKN TR OSOB IZV RADNOG ODNOSA
0,00
3241
Nakn tr os izv rad odn ( stručno osposobljavanje )
0,00
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
10.387,38
3292
Premije osiguranja
3.019,70
3293
Reprezentacija
0,00
3299
ostali rashodi ( org, kult. događanja u knjižn. )
7.367,68
34
FINANCIJSKI RASHODI
3.185,38
343
OSTALI FINACIJSKI RASHODI
3.185,38
3431
Usluge platnog prometa
3.185,38
37
STIPENDIJE I ŠKOLARINE
0,00
372
STIPENDIJE I ŠKOLARINE
0,00
3721
Školarina
0,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE
232.180,01
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
232.180,01
422
POSTROJENJA I OPREMA
12.553,75
4221
Uredska oprema i namještaj rač. oprema
6.178,75
4221
Uredska oprema
6.375,00
424
KNJIGE, UMJETN. DJELA I OSTALE IZL. VRIJ.
219.626,26
4241
Knjige u knjižnici
219.626,26
REKAPITULACIJA
UKUPNO PRIHODI
877.495,52
UKUPNO RASHODI
840.152,54
VIŠAK PRIHODA
37.342,98