Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/20-01/33

Ur. broj: 2198/16-09-20-1

Biograd na Moru, 28. rujna 2020.

Na temelju članka 38. i 40. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur. broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019.) i članka 30. Pravilnika o financijskom poslovanju i računovodstvu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/32, Ur. broj: 2198/16-09-19-1 od 30. listopada 2019.), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA U GRADSKOJ KNJIŽNICI BIOGRAD NA MORU

Zaprimanje računa dobavljača u računovodstvo preko platforme za e-račune. 

2. E-račun dostavlja se elektroničkim putem ravnateljici.

3. Ravnateljica ispisuje e-račun i prosljeđuje djelatnicima zaduženima za uvođenje računa (u daljnjem tekstu: djelatnici) u prijamnu knjigu.  

4. E-račun djelatnici uvode u prijamnu knjigu.

5. Djelatnici knjižnice preuzimaju robu/usluge/prate radove. Provjeravaju je li pristigla roba/izvršene usluge/radovi odgovaraju narudžbenici ili ugovoru. Ovjeravaju račun potpisom i potvrđuju primitak robe/izvršenje usluge/izvršenje radova.

6. Djelatnici dostavljaju račun ravnateljici koja ga potpisom ovjerava i odobrava plaćanje.

7. Račun se dostavlja knjigovođi – računovodstvo u Gradskoj upravi u roku od 3 dana od zaprimanja računa.  

8. Knjigovođa provodi formalne provjere svih elemenata računa i matematičku provjeru, te kompletira račun s narudžbenicom/otpremnicom/zapisnikom o obavljenim uslugama, i evidentira račun u računovodstvenom sustavu.  

9. Nakon provjerenih kontrola račun se plaća u roku od 15 dana ako nije drugačije dogovoreno ugovorom.                

Ravnateljica

Tihana Jurišić mag.bibl.