Procedura naplate prihoda

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

tel/fax: 385(0)23 386 487

IBAN HR52 2330 0031 1003 81881

OIB 76911726015

Klasa: 035-01/16-01/13

Ur. broj: 2198/16-09/16-1

Biograd, 31.12.2016. g.

Na temelju članka 40. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur. broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019.) i članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornost (NN 111/18) ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru donosi:

PROCEDURU NAPLATE PRIHODA

Članak 1.

Ova odluka ima za cilj osigurati učinkovit sustav nadzora naplate prihoda Knjižnice, a u cilju pravovremene naplate potraživanja.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje procedura naplate prihoda odnosno mjere naplate, vremensko razdoblje nakon kojega se pokreće pojedina mjera naplate te praćenje naplate po poduzetim mjerama.

Članak 3.

Knjižnica ostvaruje sljedeće vrste prihoda:

 a) fotokopiranja, printanja, skeniranja

 b) upisnina, 

 c) naplate zakasnina, 

 d) korištenja PC-a i interneta,

 e) najma čitaonice. 

Članak 4.

Za sve prihode navedene u članku 3. izdaje se račun u trenutku nastanka usluge i to: 

1. za najam čitaonice – e) izlazni račun fakture (registar izlaznih računa – računovodstvo), 

2. ALADIN evidencija računa – od a) do d)

Članak 5.

Uzimajući u obzir vrstu i pojedinačnu vrijednost pruženih usluga kao i trošak slanja podsjetnika i opomena za neplaćanje te troška postupka prisilne naplate (ovršni postupak), Knjižnica je donijela odluku o dinamici upućivanja podsjetnika i opomena za plaćanje, opomena pred tužbu te pokretanje ovršnog postupka i to na sljedeći način: 

1. Ukoliko plaćanje po računu nije izvršeno u zakonskom roku navedenom na računu, Knjižnica će u razdoblju ne duljem od 40 dana, dužniku poslati podsjetnik za plaćanje.

 2. Ukoliko poduzeta mjera ne rezultira uplatom od strane dužnika, u roku od 30 dana od dana slanja podsjetnika za plaćanje, Knjižnica će dužniku uputiti opomenu za plaćanje. 

3. Ukoliko nakon proteka daljnjeg roka od 15 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena za plaćanje, Knjižnica će dužniku poslati opomenu pred tužbu te pokrenuti ovršni postupak putem odvjetnika ukoliko dug nije realiziran u roku od 8 dana od slanja opomene pred tužbu (za iznose veće od 500,00 kuna).

 Ukoliko se utvrdi da su potraživanja nenaplativa primjenom mjera utvrđenih u člancima iz ove procedure (u slučaju nemogućnosti naplate temeljem pravomoćnih odluka nadležnih tijela, zbog nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima, ukoliko potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu, u slučaju kada iznos potraživanja s obzirom na troškove naplate nije isplativ ili drugim slučajevima propisanih zakonom) potraživanje se može djelomično ili u cijelosti otpisati sukladno prijedlogu ravnatelja.

Članak 6.

Navedena dinamika poduzimanja mjera za naplatu prihoda ne primjenjuje se kod prihoda navedenih u članku 3. prihod a) do d) gdje se naplata vrši u trenutku nastajanja usluge. 

Članak 7.

Za praćenje naplate i poduzimanje mjera za naplatu prihoda zadužena je ravnateljica.

Članak 8.

Ova procedura objavljena je na web stranici Knjižnice www.gkbnm.hr i stupa na snagu danom donošenja.