Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Gradska knjižnica Biograd na Moru

Šetalište kneza Branimira 52

23210 Biograd na Moru

Klasa: 612-04/20-01/23

Ur. broj: 2198/16-09-20-1

Biograd na Moru, 18. lipnja 2020.

Na temelju članka 40. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur. broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019.) i članka 6. Pravilnika o financijskom poslovanju i računovodstvu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/32, Ur. broj: 2198/16-09-19-1 od 30. listopada 2019.), a u vezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru donosi: 

PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA

Članak 1.

Ovom Procedurom propisuje se način i postupak izdavanja, te obračun naloga za službeno putovanje zaposlenika Gradske knjižnice Biograd na Moru. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka naknada troškova službenog putovanja odobrit će se u skladu s ovom Procedurom i svakom vanjskom suradniku koji dolazi u Knjižnicu ili putuje na drugo odredište vezano uz rad Knjižnice.

Članak 2.

Način i postupak izdavanja, te obračun putnog naloga za službeno putovanje određuje se kako slijedi:

Redni broj
Aktivnost
Odgovorna osoba
Dokument
Rok
01.
Usmeni ili pisani prijedlog/zahtjev zaposlenika
Zaposlenik
Poziv, prijavnica i program stručnog usavršavanja, konferencije, zahtjev za uslugom i sl.
Tijekom tekuće godine
02.
Razmatranje prijedloga/ zahtjeva za službeni put
Ravnateljica ili osoba koju je ona za to ovlastila
Ako je prijedlog/zahtjev za službeni put opravdan i u skladu s financijskim planom proračuna Knjižnice daje se naredba za izdavanje putnog naloga.
Tri dana od zaprimanja prijedloga/zahtjeva
03.
Izdavanje putnog naloga
Zaposlenica na radnom mjestu administrativne djelatnice
Putni nalog potpisuje ravnateljica Knjižnice ili osoba koju ona ovlasti, a isti se obvezno upisuje u Knjigu putnih naloga Knjižnice.
Najkasnije jedan dan prije službenog putovanja
04.
Obračun putnog naloga
Zaposlenik koji je bio na službenom putu
– Popunjava dijelove putnog naloga (datum i vrijeme polaska na službeni put, datum i vrijeme dolaska sa službenog puta, početno i završno stanje brojila, ako je koristio osobni automobil, cestarine i sl..). – Prilaže dokumentaciju potrebnu za obračun troškova putovanja (karte prijevoznika u odlasku i povratku, parkirne karte, odresci od cestarine, itd. – Sastavlja pisano izvješće o rezultatima službenog puta koje obvezno prilaže uz putni nalog. – Obračunava troškove prema priloženoj dokumentaciji. – Ovjerava putni nalog svojim potpisom. – Prosljeđuje obračunati putni nalog s prilozima uz zahtjev za isplatu u računovodstvo Knjižnice.
U roku 3 dana od povratka sa službenog puta
05.
Isplata putnog naloga
Zaposlenica na radnom mjestu referenta za računovodstvo
– Provodi formalnu i matematičku provjeru obračunatog putnog naloga. – Obračunati putni nalog daje ravnateljici na potpis ili osobi koju je ona ovlastila. – Isplaćuje troškove po putnom nalogu na žiro-račun odnosno tekući račun zaposlenika koji je bio na službenom putu ili putem blagajne. – Likvidira putni nalog. – Evidentira isplatu u računovodstvenom sustavu.
U roku 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva za isplatu.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.