Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru

Na temelju članaka 47. i 48. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-
04/19-01/19, Ur. broj: 2198/16-09-22-3 od 27. svibnja 2019. godine, a uz prethodnu
suglasnost Gradonačelnika Grada Biograda na Moru (Klasa: 011-02/22-03/02, Ur. broj:
2198-16-01-22-2 od 7. srpnja 2022. godine), ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na
Moru dana 5. srpnja 2022. godine donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru

Članak 1.

U članku 9. Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog
osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/33, Ur. broj: 2198/16-
09-19/1 od 5. studenoga 2019. godine kod radnog mjesta „Ravnatelj“, mijenja se
koeficijent tako da glasi „4,50“.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog
knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru stupaju na snagu osmog dana
nakon objave na oglasnoj ploči Gradske knjižnice Biograd na Moru.

Klasa: 612-04/21-01/27

Ur. broj: 2198/16-09-21-01

Biograd na Moru, 25. lipnja 2021.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.