Odluka o II. izmjeni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU
ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 30
23210 BIOGRAD NA MORU
Klasa: 612-04/23-01/18
Ur. broj: 2198/16-09-23-01
Biograd na Moru, 4. travnja 2023.

Na temelju članaka 47. i 48. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-
04/19-01/19, Ur. broj: 2198/16-09-22-3 od 27. svibnja 2019. godine, a uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Biograda na Moru (KLASA: 011-02/23-03/05 , URBROJ: 2198-16-01-23-2 od 6. travnja 2023. godine), ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 4. travnja 2023. godine, donosi

ODLUKU
o II. izmjeni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru

Članak 1.

U članku 9. Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/33, Ur. broj: 2198/16-09-19/1 od 5. studenoga 2019. godine) kod sljedećih radnih mjesta mijenjaju se koeficijenti za obračun plaće te glase:

Diplomirani knjižničar – 3,50

Knjižničar – 3,00

Pomoćni knjižničar – 2,50

Članak 2.

Ove Izmjena Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima stručnog knjižničnog osoblja Gradske knjižnice Biograd na Moru stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Gradske knjižnice Biograd na Moru.

Ravnateljica

Tihana Jurišić, mag. bibl.