Natječaj za radno mjesto pomoćni knjižničar/ka (knjižničarski tehničar/ka) 2023.

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 30

23210 BIOGRAD NA MORU

Klasa: 612-04/23-01/24

Ur.broj: 2198/16-7-23-04

Biograd na Moru, 19. lipnja 2023.

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur.broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine); članka 5. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/31, Ur.broj: 2198/16-09-19-1 od 29. listopada 2019), članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/21-01/27, Ur. broj: 2198/16-09-21-01 od 25. lipnja 2021.) i suglasnosti Gradonačelnika Biograda na Moru (Klasa: 611-01/23-05/06, Ur.broj: 2198-16-01/23-2 od 12. lipnja 2023.),

ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 19. lipnja 2023. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto
POMOĆNI KNJIŽNIČAR/KA (KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR/KA) – na neodređeno, puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Broj izvršitelja: jedan (1)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 17/19 i 98/19) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 107/21.)

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS), završena gimnazija ili odgovarajuća stručna sprema,
 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje korištenja računalnih programa (MS Office, računalni knjižnični programi),
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima,
 • komunikacijske vještine,
 • spremnost za stalno stručno usavršavanje.

Ako kandidat nema položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara, obvezan ga je položiti u razdoblju od jedne godine od stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita sukladno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Uz molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne karte),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
 • dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
 • Izabrani kandidat se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
 • Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine”, broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 • Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 • Kandidati mogu biti pozvani na intervju i testiranje, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj i ne smatraju se više kandidatima.
 • Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru, na adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 30, 23210 Biograd na Moru, s naznakom „za natječaj“.
 • Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 • Ravnateljica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
 • Priložena natječajna dokumentacija se vraća kandidatima.

• Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Biograd na Moru kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Ravnateljica:

Tihana Jurišić, mag. bibl.