Natječaj za radno mjesto knjižničarski suradnik/ca 2023

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 30

23210 BIOGRAD NA MORU

Klasa: 612-04/23-01/34

Ur.broj: 2198/16-7-23-04

Biograd na Moru, 1. prosinca 2023.

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur.broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine); članka 5. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/31, Ur.broj: 2198/16-09-19-1 od 29. listopada 2019) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/21-01/27, Ur. broj: 2198/16-09-21-01 od 25. lipnja 2021.), ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, dana 1. prosinca 2023. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za radno mjesto
KNJIŽNIČARSKI SURADNIK/CA (KNJIŽNIČAR/KA) – na neodređeno puno radno vrijeme

Broj izvršitelja: jedan (1)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno Zakonu o knjižnicama
(Narodne novine 17/19 i 98/19) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u

knjižničarskoj struci (Narodne novine 107/21)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih
  znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva,
 • položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika,
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje korištenja računalnih programa (MS Office, računalni knjižnični
  programi),
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na računalnim poslovima,
 • najmanje 1 godinu radnog iskustva u knjižnici,
 • komunikacijske vještine,
 • spremnost za stalno stručno usavršavanje.

Ako kandidat nema položen stručni ispit za knjižničarskog suradnika, obvezan ga je položiti
u razdoblju od jedne godine od stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita sukladno
Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u
knjižničarskoj struci.

Uz vlastoručno potpisanu molbu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne karte),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja – ako je kandidat položio
  stručni ispit),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u
  bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o stručnoj spremi sukladno natječaju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Izabrani kandidat se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
• Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije
sklapanja Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
• Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti original
potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj
stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
• Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola, a izrazi koji se koriste u
ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i
ženske osobe.
• Kandidati mogu biti pozvani na intervju i testiranje, a ako se kandidati ne odazovu, smatrat
će se da su odustali od prijave na natječaj, i ne smatraju se više kandidatima.
• Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Biograd na Moru, na
adresu: Gradska knjižnica Biograd na Moru, Šetalište kneza Branimira 30, 23210 Biograd na
Moru, s naznakom „za natječaj“.
• Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
• Ravnateljica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku
o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima.
• O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
• Priložena natječajna dokumentacija se vraća kandidatima.
• Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Biograd
na Moru kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati
podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju
takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Ravnateljica:

Tihana Jurišić, mag. bibl.